Arkusz organizacji na rok szkolny 2024/2025 – przygotowanie projektu w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Przygotowanie dobrego projektu arkusza organizacji jest nie tylko gwarancją uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, ale teżjest to ważny dokument planistyczny w kontekście finansowym, ale również w kontekście podejmowania decyzji kadrowych.
W przypadku ewentualnych sporów sądowych jest dokumentem „broniącym” kadrowe decyzje dyrektora. Zatwierdzony arkusz organizacji to podstawa do planowania pracy szkoły i określenia przydziału obowiązków nauczycielom i pracownikom samorządowym.
Szkolenie prowadzić będzie były pracownik samorządowy, który przez 17 lat nadzorował i sprawdzał przedkładane przez szkoły i przedszkola arkusze organizacji.
Uczestnicy szkolenia będą mogli zadawać pytania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa: ustawy – Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, rozporządzenia sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania
  2. Pozna zasady opracowania arkusza organizacji
  3. Pozna zasady i zakres „ingerowania” organu prowadzącego w przedłożony przez dyrektora projekt arkusza

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawy prawne przygotowania projektu arkusza organizacji.
  2. Informacje w projekcie arkusza wymagane przepisami prawa oraz informacje dodatkowe w przypadku przedszkola i szkoły.
  3. Oddziały i ich wielkość, w tym specjalne, integracyjne, sportowe, oddziały łączone.
  4. Ramowe plany nauczania, w tym podział na grupy, godziny do dyspozycji dyrektora, nauczanie indywidualne.
  5. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
  6. Kwalifikacje nauczycieli.
  7. Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji, zmiany w arkuszu organizacji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Opracowanie materiału: Halina Bonecka – ekonomista i nauczyciel geografii, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i liceum, były wizytator, były pracownik samorządowy realizujący zadania organu prowadzącego, edukator – szkoleniowiec (setki godzin przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół), ławnik w sądzie pracy, były radny gminy i radny powiatu, absolwent „Nowej Szkoły”, absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy, ekspert ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej.

Szkolenie prowadzi pracownik samorządowy, który przez ponad 17 lat nadzorował i sprawdzał przedkładane przez szkoły i przedszkola arkusze organizacji.