Arkusz organizacji na rok szkolny 2023/2024 – zadania organu prowadzącego szkoły/przedszkola.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Przygotowanie projektu arkusza organizacji przez dyrektora może być poprzedzone pewnymi ustaleniami z organem prowadzącym, co znacznie uprości procedurę jego zatwierdzania. Przygotowanie projektu arkusza zgodnie z przepisami prawa oświatowego jest nie tylko gwarancją uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, ale też jest to ważny dokument planistyczny w kontekście finansowym.
Organ prowadzący przed zatwierdzeniem arkusza organizacji powinien przede wszystkim ocenić, czy jego elementy obligatoryjne są zgodne z prawem.
W arkuszu dyrektor zwykle zamieszcza też wiele elementów fakultatywnych (życzeniowych), które mają wpływ na wydatki budżetowe.
Uczestnicy szkolenia będą mogli zadawać pytania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia:
 1. zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa: ustawy – Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, rozporządzenia sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania
 2. pozna zasady opracowania i sprawdzania arkusza organizacji
 1. Uczestnik szkolenia pozna zadania organu prowadzącego w  procedurze zatwierdzania arkusza organizacji

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne przygotowania projektu arkusza organizacji – rola związków zawodowych i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Harmonogram opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji, zmiany w arkuszu organizacji.
 3. Oddziały i ich wielkość, w tym przedszkolne, specjalne, integracyjne, sportowe, oddziały łączone.
 4. Ramowe plany nauczania, w tym podział na grupy,  godziny do dyspozycji dyrektora:
 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne;
 3. zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 4. zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
 6. doradztwo zawodowe;
 7. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 1. Nauczanie indywidualne.
 2. Organizacja świetlicy szkolnej.
 3. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia.
 4. Pensum łączone – zadania organu prowadzącego w odniesieniu do dyrektora.
 5. Kwalifikacje nauczycieli.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów prowadzących, których zadaniem jest  sprawdzanie projektu arkusza i przedkładanie go do zatwierdzenia przez organ prowadzący.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Opracowanie materiału: Halina Bonecka – ekonomista i nauczyciel geografii, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i liceum, były wizytator, były pracownik samorządowy realizujący zadania organu prowadzącego, edukator – szkoleniowiec (setki godzin przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół), ławnik w sądzie pracy, były radny gminy i radny powiatu, absolwent „Nowej Szkoły”, absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy, ekspert ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej.

Szkolenie prowadzi pracownik samorządowy, który przez ponad 17 lat nadzorował i sprawdzał przedkładane przez szkoły i przedszkola arkusze organizacji.