Akademia kadrowa dyrektora 2023/2024 oraz najnowsze zmiany w Kodeksie pracy.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Organizacja nowego roku szkolnego wiąże się z ruchem służbowym, który w oświacie, co do zasady, obowiązuje do 31 maja. Opracowując arkusz organizacji, dyrektor pozyskuje informację co do potrzeb kadrowych, w tym ujawnia się potrzeba zmiany lub wypowiedzenia stosunku pracy niektórym pracownikom.
W czasie szkolenia zostaną omówione zasady zmiany i wypowiadania stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony i na podstawie mianowania oraz kryteria brane pod uwagę, jeżeli trzeba dokonać wyboru, który pracownik ma być zwolniony.
Szkolenie jest szczególnie polecane dyrektorom rozpoczynającym pracę na stanowisku, ale nie tylko, ponieważ znajomość czynności z zakresu prawa pracy to warunek uniknięcia ewentualnych procesów sądowych w przyszłości.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami zwalniania pracowników pedagogicznych i samorządowych oraz z zasadami współpracy ze związkami zawodowymi.
Uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów kadrowych, w tym przykładowe kryteria zwalniania  nauczycieli.
W czasie szkolenia zostaną omówione zmiany w Kodeksie pracy, które będą obowiązywać od 26 kwietnia 2023 r., czyli zmiany dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców/opiekunów oraz w zakresie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. poznanie warunków prawidłowego wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi
 2. poznanie zasad wypowiadania stosunku pracy pracownikom samorządowym
 3. poznanie zasad prawidłowego sporządzania dokumentacji w przedmiocie rozwiązywania stosunku pracy i współpracy ze związkami zawodowymi
 4. poznanie zasad opracowania i wdrożenia kryteriów rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem
 5. omówienie nowych uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem i elastyczną organizacją pracy w świetle zmian w Kodeksie pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Propozycja uśrednienia etatu – warunki, okres obowiązywania.
 2. Propozycja ograniczenia etatu.
 3. Wypowiadanie stosunku pracy w świetle Karty Nauczyciela:
 1. zawartego przez mianowanie;
 2. zawartego  na czas nieokreślony;
 3. porozumienie zmieniające;
 4. uzupełnianie etatu.
 1. Przeniesienie w stan nieczynny.
 2. Ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy.
 3. Kryteria wypowiadania stosunku pracy.
 4. Urlop zdrowotny a wypowiedzenie stosunku pracy.
 5. Współpraca ze związkami zawodowymi.
 6. Wypowiadanie stosunku pracy w świetle wyroków sądowych.
 7. Rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi.
 8. Uprawnienia pracownicze w związku ze zmianami w Kodeksie pracy:
 1. zmiany w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 2. rozszerzony zakres informowania o podstawowych warunkach pracy;
 3. uprawnienia związane z rodzicielstwem, w tym elastyczna organizacja pracy dla pracowników będących rodzicami;
 4. prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.