Szanowni Państwo.

Proponujemy szkolenia dla wicedyrektorów w ramach „Szkoły wicedyrektorów”. Mogą Państwo wybrać  wszystkie zaproponowane szkolenia lub niektóre z nich. Spotkania będą odbywały się cyklicznie. W tym roku szkolnym 2020 zapraszamy na:

 1. Rola wicedyrektora w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe. Zapisy w statutach.
 2. Wicedyrektor a nadzór pedagogiczny, realizacja zadań, dokumentowanie, szczególna rola obserwacji zajęć.
 3. Wicedyrektor jako lider ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce. Sprawne przeprowadzenie, opracowanie wyników i realizacja wniosków.
 4. Skuteczna i efektywna praca z radą pedagogiczną gwarancją jakości kształcenia w szkole. Rola i zadania wicedyrektora.

Wicedyrektor jako lider ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w szkole/placówce. Sprawne przeprowadzenie, opracowanie wyników i realizacja wniosków.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Ewaluacja w szkole to systematyczne gromadzenie, porządkowanie i ocena danych dotyczących dokumentów, działań i osób. Ewaluację przeprowadzamy według ustalonych etapów w celu podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań.
Ewaluacja służy identyfikacji słabych i mocnych stron, wskazaniu kierunków rozwoju, poprawieniu błędów, oszacowaniu możliwości i ograniczeń, uzyskaniu wsparcia z zewnątrz a niekiedy promocji szkoły/placówki. Ewaluacja wewnętrzna jest też jedną z form sprawowania nadzoru i ważnym zadaniem dyrektora i kadry kierowniczej w szkole/placówce.
   Ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny powinna pokazać jakość pracy szkoły w obszarze realizacji wymagań wobec szkół
i placówek. Wymagania wobec szkół są – obok podstawy programowej – ważnym dokumentem programowym szkoły, który powinien wyznaczać kierunki jej pracy i rozwoju.
   Podczas tego szkolenia przeprowadzimy Państwa krok po kroku po zagadnieniach dotyczących sprawnej ewaluacji. Omówimy też metody i narzędzia, które posłużą realizacji tego zadania. Wypracujemy też gotowe projekty ewaluacji, dotyczące zagadnień badanych w szkole/placówce. Przedstawimy propozycję opracowania wyników i wniosków mających podnosić jakość szkoły/placówki.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnicy wiedzą jak zaplanować i skutecznie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną.
 2. Potrafią opracować projekt ewaluacji dotyczący zagadnień ewaluowanych w placówce.
 3. Wiedzą w jaki sposób przełożyć wyniki i wnioski na zadania do realizacji oraz ocenić ich efektywność.
 4. Słuchacze znają zasady dotyczące ewaluacji zewnętrznej i potrafią wypromować działania szkoły.
 5. Nadzór wicedyrektora i dyrektora nad ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną będzie przyczyniał się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz trwałych zmian w jej funkcjonowaniu.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA.

 1. Omówienie głównych założeń dotyczących ewaluacji wewnętrznej/zewnętrznej:
  a) pojęcie ewaluacji
  b) ewaluacja w prawie oświatowym.
  c) główne zadania dotyczące sprawnej ewaluacji.
 2. Etapy ewaluacji.
  a) planowanie ewaluacji
  b) realizacja
  c) podsumowanie
 3. Budowa projektu, harmonogramu i raportu ewaluacji – omówienie.
 4. Przełożenie wyników i wniosków z ewaluacji wewnętrznej/zewnętrznej na zadania – ćwiczenia w zespołach.
 5. Metody, techniki i narzędzia – zasady tworzenia.
 6. Przedstawienie propozycji wymagań zgonie z nowym projektem rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA /WARSZTATOWA/.

 1. Tworzenie projektów ewaluacji do wymagań zawartych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym i innych zagadnień istotnych dla szkoły.
 2. Budowanie narzędzi do opracowanych projektów ewaluacji.
 3. Ustalenie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej na nowy rok szkolny.
 4. Omówienie prac zespołów, wymiana doświadczeń.

III. EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

 1. Omówienie głównych założeń ewaluacji zewnętrznej.
 2. Analiza przykładowych narzędzi do ewaluacji zewnętrznej.
 3. Rola wicedyrektora i nauczycieli w podniesieniu jakości pracy szkoły oraz trwałych zmian w jej funkcjonowaniu.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy, dyrektorzy, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-12.45.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.