Szanowni Państwo.

Proponujemy szkolenia dla wicedyrektorów w ramach „Szkoły wicedyrektorów”. Mogą Państwo wybrać  wszystkie zaproponowane szkolenia lub niektóre z nich. Spotkania będą odbywały się cyklicznie. W tym roku szkolnym 2020 zapraszamy na:

 1. Rola wicedyrektora w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe. Zapisy w statutach.
 2. Wicedyrektor a nadzór pedagogiczny, realizacja zadań, dokumentowanie, szczególna rola obserwacji zajęć.
 3. Wicedyrektor jako lider ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce. Sprawne przeprowadzenie, opracowanie wyników i realizacja wniosków.
 4. Skuteczna i efektywna praca z radą pedagogiczną gwarancją jakości kształcenia w szkole. Rola i zadania wicedyrektora.

Rola wicedyrektora w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe. Zapisy w statutach

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Wicedyrektor nadzorując pracę nauczycieli w szczególności zwraca uwagę na przestrzeganie przez nich przepisów prawa w obszarze oceniania. Przypomina radzie pedagogicznej o tym, że nauczycielskim obowiązkiem jest stworzenie uczniowi, niezależnie od poziomu jego rozwoju, takich warunków, aby mógł odnosić sukces na miarę swoich możliwości. Aby zadanie to było zrealizowane nauczyciele powinni prawidłowo rozumieć rolę i funkcję oceny. Pamiętać o tym, że ocena powinna wyzwalać aktywność ucznia wzmacniając jego dążenie w pokonywaniu trudności. Zwracać uwagę na to, aby ocenianie było obiektywne, oparte o rzetelne narzędzia pomiaru. Aby służyło informowaniu o jakości osiągnięć edukacyjnych ucznia w porównaniu z celami kształcenia na danym etapie rozwoju, określało wielkość wysiłku włożonego przez ucznia w proces edukacyjny i wskazywało na charakter postępów poczynionych przez poszczególnych uczniów. Podstawowe zadanie oceniania to dostarczenie uczniowi informacji, jakie umiejętności już opanował, co potrafi oraz z czym sobie nie radzi i co ma zrobić, aby te problemy pokonać.
   Podczas szkolenia szczegółowo omówimy przepisy prawa dotyczące oceniania, zwrócimy uwagę na zapisy statutowe w zakresie terminów i procedur ocen przewidywanych, odwoływania się od rocznych ocen przewidywanych, zarówno zachowania jak i zajęć edukacyjnych. Przypomnimy o kluczowej roli informacji zwrotnej, pomożemy sformułować zapisy zawarte w statucie, odpowiemy na wszystkie wątpliwości związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli wicedyrektorowi prowadzić nadzór nad przebiegiem oceniania, klasyfikowania sposób kompetentny i zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów. 
 2. Słuchacz będzie wiedział, jak zgodnie z przepisami udzielać uczniowi informacji zwrotnej, jakie prawa ma uczeń w związku z roczną ocena przewidywaną, będzie pamiętał o terminach i procedurach związanych z tą oceną, dostosowaniu wymagań i wielu innych istotnych rozwiązaniach.
 3. Słuchacz poszerzy swoją wiedzę na temat egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i zastrzeżeń do ustalonej oceny.
 4. Wicedyrektor nadzorując pracę nauczycieli będzie dokładnie poinformowany o ocenianiu uczniów zgodnym z przepisami prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Odpowiedzialność prawna nauczyciela wynikająca z przepisów o ocenianiu, promowaniu i klasyfikowaniu uczniów.
 2. Rola i zadania wicedyrektora w przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie oceniania .
 3. Prawa ucznia i rodzica w zakresie ocenia, klasyfikowania i promowania ucznia.
 4. Zapisy statutowe w obszarze ocenia, klasyfikowania i promowania.
 5. Obowiązki nauczyciela wynikające z przepisów prawa.
 6. Obowiązki i prawa dyrektora i wicedyrektora wynikające z przepisów prawnych.
 7. Indywidualizacja i dostosowanie wymagań jako wymóg prawny.
 8. Ocenianie motywujące.
 9. Skuteczność metod aktywizujących w nauczaniu, działania innowacyjne i nowatorskie nauczycieli.
 10. Wymiana doświadczeń, dyskusja.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy, dyrektorzy, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-12.45.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.