Praca świetlicy szkolnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Organizacja, zadania, dokumentowanie.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Obok zadań dydaktycznych w szkole realizowane są zdania wychowawcze i opiekuńcze, których znaczna część odnosi się do zadań świetlic – obowiązkowo funkcjonującej w każdej szkole podstawowej i specjalnej. Kto i w jakim zakresie realizuje owe zadania, w jakich dokumentach prawa oświatowego znajdują swoje odniesienie i opisy? Dlaczego pracownicy świetlicy szkolnej winni realizować na równi z innymi nauczycielami działania wychowawcze i opiekuńcze? Jak w sposób bezpieczny, ale też interesujący dla uczniów zorganizować codzienną pracę w świetlicy. Czy nowe technologie mogą być wykorzystywanie do realizacji zadań świetlic? Jak pracują inni, co nowatorskiego warto „przenieść” do własnej praktyki?
   Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy poznają przykładowe dokumenty – plany pracy, regulaminy, zasady, które warto tworzyć, aby sprawnie i prawidłowo dokumentować swoja pracę. Na zakończenie przewidujemy dyskusję, wymianę doświadczeń oraz możliwość uzyskania o na pytania uczestników.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz kwalifikacjami i zadaniami kadry.
 2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zaplanować swoją pracę adekwatnie do potrzeb i specyfiki szkolnej świetlicy .
 3. Uczestnik pozna sposoby realizacji różnorodnych zadań, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa oraz nowatorskich rozwiązań w pracy świetlicy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Funkcjonowania świetlic w świetle prawa oświatowego.
 2. Cele i zadania świetlicy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 3. Kierownik i wychowawcy w świetlicy – zakres obowiązków i odpowiedzialności.
 4. Planowanie pracy świetlicy na rok szkolny z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.
 5. Dokumentowanie działań świetlicy.
 6. Bezpieczeństwo zajęć świetlicowych.
 7. Przykłady dobrych praktyk – o projektach, przedsięwzięciach i innowacjach w świetlicy.
 8. Panel dyskusyjny, pytania uczestników.

ADRESACI SZKOLENIA:

Kierownicy świetlic, nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.