Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - uwzględnienie zmian w związku z kształceniem na odległość.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia zostaną omówione różne przykładowe arkusze związane ewaluacją, kontrolą, obserwacja zajęć, monitorowaniem i wspomaganiem nauczycieli.

OPIS TEMATU:

   W związku z kształceniem na odległość lub kształceniem hybrydowym dyrektorzy wprowadzali zmiany w planie nadzoru. Zmiany te zostały wprowadzone zarządzeniem dyrektora. Po pierwszym półroczu podaliście Państwo wnioski z nadzoru a teraz należałoby przyjrzeć się zmianom i zapisanym zadaniom w swoim planie. Przemyśleć realizację a także podjąć określone działania. Nowe i zmieniające się przepisy prawa oświatowego oraz sytuacja pandemiczna zobowiązują dyrektora i nauczycieli do innego spojrzenia na sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Znajomość nowych rozwiązań, przynoszących efekty dla ucznia, nauczyciela, promujących wysoką jakość szkoły/przedszkola w środowisku ułatwi dyrektorowi to zadanie i przyniesie wymierne korzyści.

   Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu różnorodne sposoby i narzędzia do realizacji zadań na wysokim poziomie w obszarze ewaluacji wewnętrznej, wskażemy nowe kierunki i zakresy wspomagania nauczycieli. Zwrócimy uwagę na sposób formułowania i wdrażania wniosków, w celu podniesienia jakość pracy szkoły/placówki. W zakresie kontroli podpowiemy jakie narzędzia wykorzystać, aby jakość tej kontroli przynosiła określone korzyści. Podamy gotowe rozwiązania dotyczące realizacji zadań wynikających z nadzoru, dających wysoką jakość pracy szkoły, zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia zna aktualne przepisy prawa oświatowego mające wpływ na budowę planu nadzoru.
 Słuchacz potrafi opracować plan nadzoru pod kątem wysokiej jakości pracy szkoły.
 Potrafi tak realizować poszczególne formy nadzoru, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
 Wie jak dokumentować zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego.
 Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

Omówienie tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie nadzoru z dnia 14 sierpnia 2020 r. (poz.1551) oraz zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe.(Dz. U. z 2020r. poz.910 i 1378)
Zadania dyrektora i kadry kierowniczej w tworzeniu planu nadzoru.
Analiza planu nadzoru i najistotniejszych zmian w jego sprawowaniu.
Przykłady wprowadzonych zmian w poszczególnych formach nadzoru.
Organizacja ewaluacji wewnętrznej w placówce:
przydział czynności, harmonogram,
przykłady różnych projektów,
tworzenie narzędzi, analiza,
realizacja ewaluacji,
opracowanie wyników, tworzenie raportu,
upowszechnienie wyników, realizacja wniosków.
Analiza i omówienie narzędzi do kontroli.
Obserwacja jako jedna z form nadzoru pedagogicznego, cechy dobrej obserwacji.
Etapy obserwacji, przygotowanie, realizacja, podsumowanie i ocena.
Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych.
Monitorowanie – omówienie przykładowych narzędzi.
Dyskusja, wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: ok. 2 godz.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, gotowe opracowane materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.