Rozwiązania kadrowe w szkole/placówce w 2021 roku.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnościami z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy pracowników pedagogicznych i samorządowych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w obowiązujących przepisach prawa.
Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja pracownicza na podstawie konkretnych przykładów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów w przedmiotowym zakresie.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów kadrowych oraz przykładowe kryteria w kontekście zwalniania pracowników pedagogicznych, a także przykładowy regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

 1. Uczestnik zapozna się ze zmianami w przepisach dotyczących prawa pracy.
 2. Będzie znał zagadnieniami dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników oświaty.
 3. Pozna sposobami dokumentowania czynności z zakresu prawa pracy.
 4. Potrafi opracować regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle zmian w ustawie Karta Nauczyciela
 2. Zatrudnianie pracowników samorządowych
 3. Zmiany warunków zatrudnienia w świetle Karty Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych
 4. Rozwiązanie stosunku pracy – kryteria zwalniania nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela
 5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 6. Powiadamianie związków zawodowych
 7. Prowadzenie akt osobowych pracownika – czas pracy, urlopy pracownicze, badania lekarskie, szkolenia w zakresie bhp, dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
 8. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
 9. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa sądowego

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników kadr (kierowników CUW).

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.