Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po zmianach w prawie.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi zapisami prawa w zakresie zakładowej działalności socjalnej, w tym z uwzględnieniem zmian na czas epidemii.
Omówione zostaną także zasady prawidłowego wykorzystania środków socjalnych, tj. zgodnego z przepisami gospodarowania środkami.
Zostaną też omówione „pułapki” w zakresie wydatkowania i administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Uczestnicy szkolenia będą mogli zadawać pytania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów w zakresie administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przykładowy regulamin gospodarowania funduszem, z załącznikami.

Cele:

 1. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z przepisami prawa dotyczącymi ZFŚS oraz przepisami podatkowymi w zakresie zwolnień z podatku od świadczeń socjalnych.
 2. Pozna procedury przyznawania świadczeń z Funduszu, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych w świetle RODO.
 3. Na podstawie otrzymanych dokumentów potrafi zmodyfikować obowiązujący w szkole regulamin.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Działalność socjalna w rozumieniu przepisów ustawy o ZFŚS.
 2. Uprawnieni do korzystania z ZFŚS – z mocy ustawy – art. 2 pkt 5, z mocy regulaminu.
 3. Priorytety w przyznawaniu świadczeń z ZFŚS – kryteria przyznawania świadczeń.
 4. Formy świadczeń – materialna (rzeczowa) i finansowa.
 5. Szczegółowe rozwiązania dotyczące korzystania ze świadczeń /małżeństwa w zakładzie pracy a świadczenia dla dzieci, pracownik zatrudniony w kilku szkołach itp./.
 6. Finansowanie imprez integracyjnych.
 7. Rola komisji socjalnej i związków zawodowych.
 8. Zasady dokumentowania sytuacji socjalnej uprawnionego.
 9. Kontrolowanie wykorzystania świadczeń – kontrole ZUS.
 10. Dlaczego warto wypłacać świadczenia zgodnie z prawem?
 11. Dokumentowanie świadczeń z ZFŚS.
 12. Świadczenia z ZFŚS a RODO.
 13. Omówienie przykładowego regulamin ZFSŚ i wzorów druków.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli, członków komisji socjalnej.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.