Regulamin pracy po zmianach w prawie – praktyczne rozwiązania.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia słuchacze otrzymują m.in. przykładowy regulamin pracy z załącznikami, uwzględniający aktualne zmiany w przepisach prawa.

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnościami z zakresu prawa pracy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w obowiązujących przepisach prawa, np. dotyczącymi pracy zdalnej.
Podczas szkolenia zostanie omówiony przykładowy regulamin pracy, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów w przedmiotowym zakresie.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów: przykładowy regulamin pracy, z załącznikami oraz przykładowe zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur antymobbingowych.

 1. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z przepisami prawa pracy.
 2. Pozna procedury w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych w świetle RODO.
 3. Na podstawie otrzymanych dokumentów potrafi zmodyfikować obowiązujący w szkole regulamin pracy.
 4. Poznanie zasad tworzenia i wprowadzenia regulaminu pracy, z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy i zmian wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zawartość merytoryczna, tryb wprowadzania i zmieniania regulaminu pracy:
  1. prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
  2. organizacja pracy
  3. wyposażenie pracowników odzież i obuwie robocze
  4. systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe
  5. termin, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia
  6. wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom
  7. obowiązki dotyczące bhp, ppoż. sposób informowania o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 2. Fakultatywne zapisy w regulaminie pracy
 3. Procedury antymobbingowe
 4. Zmiany w prawie pracy
 5. Przykładowy regulamin pracy z załącznikami

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników CUW.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.