Aktualizacja dokumentacji pracy szkoły w oparciu o bieżące przepisy prawa oświatowego.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Dokumenty, niezbędne w pracy dyrektora szkoły/placówki takie jak: statut, program wychowawczo-profilaktyczny, dokumentacja nadzoru, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego a także plany pracy, uchwały, zarządzenia
czy decyzje administracyjne powinny być dostosowane do aktualnych przepisów prawa.
Powinny być też znane a ich treści realizowane przez wszystkich nauczycieli.
   Przepisy prawa pozwalają na pewną swobodę co do form tych dokumentów ale ściśle opierają się na treściach ustaw i rozporządzeń. Zadania zawarte w tych dokumentach powinny przyczyniać się podniesienia jakości pracy szkoły/placówki. Ważną rolę w tworzeniu niektórych dokumentów odgrywają nie tylko nauczyciele ale też rodzice.
   Podczas seminarium spróbujemy wskazać dyrektorom kilka rozwiązań dotyczących sposobu tworzenia dokumentacji szkoły/placówki, omówimy przykłady, które będą przyczyniały się do osiągania wysokich efektów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz zapozna się z przepisami prawa regulującymi tworzenie dokumentów pracy szkoły.
 2. Uczestnik będzie wiedział, jak zgodnie ze schematem zbudować podstawowe dokumenty pracy szkoły, na co zwrócić szczególną uwagę, które zadania są niezbędne w dokumencie, a które można tylko zasygnalizować.
 3. Słuchacz potrafi dokonać nowelizacji już istniejących dokumentów w sytuacji zmian w przepisach prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie regulacji prawnych dotyczących dokumentów wewnątrzszkolnych.
 2. Konstruowanie (ewaluacja, modyfikowanie) dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu placówki:
  1) program wychowawczo – profilaktyczny szkoły;
  2) statut – zdalne nauczanie, wewnątrzszkolne ocenianie;
  3) dokumentacja nadzoru;
  4) dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5) system doradztwa zawodowego;
  6) plany pracy
 3. Akty normatywne o charakterze wewnętrznym: zarządzenia dyrektora i uchwały organów kolegialnych szkoły (budowa, konieczność podejmowania, obowiązek realizacji, sytuacje szczególne).
 4. Decyzje administracyjne dyrektora szkoły (budowa, powody, w których są podejmowane).
 5. Pytania do wykładowcy – wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, specjaliści, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.