Przepisy prawa oświatowego a realizacja zadań szkoły z uwzględnieniem trybu stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego.
Realizacja zadań szkoły w oparciu o aktualne przepisy prawa z uwzględnieniem trybu stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia omówimy realizację podstawowych zadań szkoły, wskażemy możliwe modyfikacje i inne ciekawe rozwiązania.

OPIS TEMATU:

   Niezależnie od organizacji pracy szkoły w trybie stacjonarnym, hybrydowym czy zdalnym szkoła powinna realizować zadania wynikające z przepisów prawa. Monitorować realizację podstawy programowej przedmiotów obowiązkowych
i dodatkowych. Modyfikować program wychowawczo-profilaktyczny, plany pracy wychowawczej po zapoznaniu się z wynikami badań nad sytuacją uczniów w okresie zdalnego nauczania. Oceniać efektywność udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom. Kontrolować prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez nauczycieli i pracowników.
   Dyrektor w oparciu o przepisy prawa nadzoruje też awanse zawodowe nauczycieli. Będzie przygotowywał oceny dorobku zawodowego, przeprowadzał postępowanie na stopień nauczyciela stażysty, pamiętając o decyzjach administracyjnych.
   Dokona też oceny pracy nauczycieli, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy.
Zespoły nauczycielskie mają jeszcze chwilę, aby przeanalizować realizację zadań, wprowadzić niezbędne modyfikacje.
   Podczas szkolenia pomożemy Państwu dokonać przeglądu realizacji zadań szkoły i wprowadzić niezbędne modyfikacje.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz będzie znał przepisy prawa niezbędne do realizacji zadań szkoły w roku szkolnym 2020/21
 2. Potrafi dokonać modyfikacji podstawowych dokumentów pracy szkoły biorąc pod uwagę kształcenie w trybie zdalnym.
 3. Dokona oceny dorobku zawodowego i poprawnie przeprowadzi nauczycieli poprzez awanse zawodowe z uwzględnieniem realizacji zadań w pracy stacjonarnej i zdalnej.
 4. Zgodnie z przepisami prawa dokona oceny pracy nauczycieli, pod kątem podniesienia jakości pracy szkoły.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zadania dyrektorów jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania tych jednostek w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Organizacja pracy szkoły w trybie stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym a przepisy prawa oświatowego.
 3. Realizacja zajęć obowiązkowych i dodatkowych – omówienie sposobu realizacji, monitorowanie podstawy programowej.
 4. Krótkie podsumowanie zadań zespołów nauczycielskich – kształtowanie kompetencji kluczowych, realizacja programów innowacyjnych.
 5. Ocenianie zdalne – podstawowe założenia.
 6. Program wychowawczo-profilaktyczny a wyniki badań dzieci i młodzieży w okresie pandemii, modyfikacja programu i planów pracy wychowawczej.
 7. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w okresie zdalnego nauczania.
 8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa uczniów- zadania nauczycieli i innych pracowników.
 9. Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania.
 10. Ocena pracy nauczyciela, skala ocen, tryb dokonywania oceny, procedury odwoławcze.
 11. Stopień realizacji zadań i obowiązków zawartych w Karcie Nauczyciela, Prawie oświatowym i statucie szkoły.
 12. Awans zawodowy nauczycieli, analiza realizacji zadań w trybie stacjonarnym i zdalnym.
 13. Terminy i procedury dotyczące sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i oceny dorobku zawodowego.
 14. Postepowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne – niezbędna dokumentacja.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, szkół i placówek

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.