Jak zbudować program wychowawczo – profilaktyczny zgodnie z przepisami prawa. Praktyczne wskazówki.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

    Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest obok szkolnego zestawu programów nauczania podstawowym dokumentem szkoły/placówki, na którym opiera się działalność edukacyjna szkoły. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Przepisy prawa wskazują na konieczność przeprowadzenia każdego roku diagnozy środowiska szkolnego i ustalenia czynników ryzyka i czynników chroniących.
   Podczas seminarium pokażemy jak zbudować program, omówimy wszystkie jego obszary, pokażemy jak przedstawić w programie zalecane kierunki polityki oświatowej państwa i sposoby realizacji zadań. Przedstawimy gotowe rozwiązania dotyczące kształtowania określonych wartości, postaw, respektowania norm społecznych, działań wychowawczych i profilaktycznych. Podpowiemy jak zaangażować do współpracy rodziców przy budowaniu programu.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacze poznają przepisy prawa, które mają wpływ na budowę Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.
 2. Potrafią zgodnie ze wskazówkami i podanymi rozwiązaniami zbudować program.
 3. Uczestnicy szkolenia potrafią ocenić skuteczność podejmowanych działań zawartych w programie. 
 4. Wiedzą, jak włączyć uczniów i rodziców w tworzenie tego dokumentu w oparciu o omówione rozwiązania i podane propozycje.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Program wychowawczo – profilaktyczny – podstawy prawne – główne założenia, cele i zadania wynikające z nowej podstawy programowej.
 2. Diagnoza obszarów problemowych – narzędzia i techniki badawcze pomocne w ocenie środowiska szkolnego.
 3. Omówienia zmian wynikających z rozporządzania MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. ze zm. z 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 4. Przykładowe rozwiązania w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych – niezbędne do budowy programu.
 5. Przykładowa konstrukcja programu wychowawczo- profilaktycznego.
 6. Etapy tworzenia programu wychowawczo –profilaktycznego.
 7. Rola i zadania nauczycieli, pedagogów i rodziców w tworzeniu i realizacji programu.
 8. Ogólne uwagi dotyczące realizacji programu wychowawczo –profilaktycznego w szkole.
 9. Ewaluacja programu – sposoby realizacji wniosków.
 10. Pytania do wykładowcy

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.