Program wychowawczo- profilaktyczny – realizacja zadań priorytetowych: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły jest podstawowym dokumentem placówki, na którym oprócz szkolnego zestawu programów nauczania opiera się działalność edukacyjna szkoły. Stanowi ważną wizytówkę szkoły dla rodziców i uczniów. Jego budowa uwzględnia szereg aspektów wychowawczo-profilaktycznych, które powinny być zaplanowane i opracowane w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego i ustalone czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
   Kierunek działalności wychowawczo – profilaktycznej określony w programie powinien być zgodny z wolą rodziców i uczniów, uwzględniać możliwość oddziaływania wychowawczego także w obszarach poza dydaktycznej działalności szkoły. Nowy kształt Programu Wychowawczo – Profilaktycznego powinien być efektem procesu ewaluacji dotychczas obowiązującego programu.
   Podczas seminarium pokażemy jak zbudować program, omówimy wszystkie jego obszary, oraz pokażemy jak przedstawić w programie zalecane kierunki polityki oświatowej państwa.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Słuchacze poznają przepisy prawa, które mają wpływ na budowę Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.
  2. Potrafią zgodnie ze wskazówkami i podanymi rozwiązaniami zbudować program.
  3. Wiedzą, jak włączyć uczniów i rodziców w tworzenie tego dokumentu w oparciu o omówione rozwiązania i podane propozycje sformułować nowe zapisy w statucie.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawa prawna działań wychowawczo – profilaktycznych podejmowanych w szkole.
  2. Kluczowa rola diagnozy w badaniu środowiska szkolnego – zastosowanie odpowiednich narzędzi, metod, ustalenie czynników chroniących i czynników ryzyka.
  3. Zadania wynikające z rozporządzania MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. ze zm. z 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii – przykładowe rozwiązania.
  4. Omówienie przykładowej budowy programu wychowawczo-profilaktycznego –analiza kolejnych rozdziałów programu.
  5. Przykładowe rozwiązania w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych.
  6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie wychowania i działań profilaktycznych.
  7. Ewaluacja działań wychowawczych i profilaktycznych zawartych w programie wychowawczo- profilaktycznym.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.