PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)– obowiązki i zadania pracodawcy

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) nakłada nowe obowiązki także na pracodawcę będącym jednostką budżetową, działającą w systemie oświaty. Znajomość nowych przepisów pozwoli pracodawcy terminowo wywiązać się z nałożonych ustawą obowiązków w odniesieniu do pracowników, jak również terminowo nawiązać stosowne umowy.

Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu działania, jakie należy podjąć w celu prawidłowego wdrożenia przepisów ww. ustawy. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia zna aktualne przepisy prawa mające wpływ na wywiązanie się z ustawowych obowiązków.
 2. Słuchacz potrafi prawidłowo wdrożyć PPK w swojej szkole.
 3. Uczestnik potrafi prawidłowo poinformować pracowników o PPK.
 4. Wie jak dokumentować zadania wynikające z ustawy o PPK.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Analiza wybranych przepisów ustawy o PPK:
  1) Jak działa PPK
  2) Ważne terminy
  3) Korzyści dla pracownika

 2. Zadania dyrektora w związku z wdrożeniem PPK:
  1) obowiązek informacyjny
  2) wybór instytucji finansowej we współpracy ze związkami zawodowymi (przedstawicielem załogi)
  3) podpisanie umowy z instytucją finansową o zarządzanie PPK
  4) podpisanie umowy o prowadzenie PPK
  5) wprowadzenie PPK
  6) naliczanie wpłat do PPK

 3. Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.