Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jako priorytetowe zadanie szkoły oraz realizacja kierunku polityki oświatowej państwa.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021 za priorytet przyjęło prawidłowość zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach. Priorytet brzmi: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
   Wprowadzono też zmiany w rozporządzeniach w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, prawie oświatowym.
   Zgodnie z przepisami prawa już obowiązującymi i zmienionymi należy prawidłowo zaplanować wsparcie dla każdego ucznia, po uprzednim rozpoznaniu jego potrzeb i możliwości. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów stanowi cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty. Aby działania szkoły, placówek i przedszkoli były realizowane zgodnie z przepisami prawa, niezbędna jest ich znajomość.
   Podczas szkolenia omówimy dokładnie zadania wynikające ze zmian w przepisach prawa, podpowiemy jak zaplanować wsparcie dla każdego ucznia, przedstawimy dokumentację niezbędną w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zwrócimy uwagę na współpracę z rodzicami i podmiotami zewnętrznymi.
Omówimy też zadania nauczycieli i specjalistów oraz rolę zespołów nauczycielskich w tym obszarze.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna najnowsze przepisy prawa dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Słuchacz potrafi zdiagnozować swoich uczniów i zaplanować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Uczestnik będzie wiedział, jak dokumentować działania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Słuchacz potrafi dokonać oceny efektywności udzielanej pomocy i zaplanować działania naprawcze.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Konieczność organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce wynikająca z przepisów prawa w tym zakresie.
 2. Zmiany w najnowszych rozporządzeniach dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej, nauczania indywidualnego i czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID -19.
 3. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Zadania wychowawców, nauczycieli, specjalistów.
 5. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych utrudniających funkcjonowanie ucznia w szkole.
 6. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, przedszkolu i placówce – praktyczne wskazówki.
 7. Dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wzory dokumentów – procedury, IPET- y, wnioski, pisma, inne formularze.
 8. Analiza i podnoszenie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej – sposoby, realizacja wniosków.
 9. Współpraca z rodzicami i podmiotami zewnętrznymi w procesie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Indywidualny program i tok nauki jako formy wsparcia ucznia szczególnie uzdolnionego – zasady organizacji, działania dyrektora, rola wychowawcy.
 11. Omówienie arkuszy MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej -– przygotowanie do kontroli.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy przedszkola, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.