Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru.

Szkolenie stacjonarne- Ciechanów

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia otrzymacie Państwo wzory zarządzeń i komunikatów dotyczących zwołania zebrania rady pedagogicznej, scenariusze rad pedagogicznych w sprawie klasyfikacji i podsumowania pracy szkoły, przykładowe arkusze klasyfikacji i promocji, wzory uchwał klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły, wzór zaświadczenia z oddziału przygotowawczego, zmodyfikowane i nowatorskie arkusze dotyczące oceny pracy szkoły w poszczególnych obszarach, liczne opracowania oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dotyczące uczniów niepełnosprawnych, wnioski i rekomendacje do dalszej pracy, gotowe opracowania wniosków z nowego nadzoru, przykładowe uchwały wykorzystania wyników tego nadzoru, kluczowe informacje dyrektora o działalności pracy szkoły.

OPIS TEMATU:

     Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2021/22. Przychodzi czas podsumowań, weryfikacji działań szkoły, ustalania wniosków i rekomendacji. Czas na przeprowadzenie zgodnie z przepisami prawa klasyfikacji rocznej i końcowej a także podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji oraz ukończenia szkoły. Jeżeli do szkoły uczęszczają uczniowie z Ukrainy również klasyfikujemy i promujemy tych uczniów, podejmujemy specyficzne rozwiązania w tym zakresie, jeżeli prowadzimy oddziały przygotowawcze- opracowujemy zaświadczenia o uczęszczaniu uczniów do tego oddziału.
     Dyrektor wraz z kadrą kierowniczą sprawował nadzór pedagogiczny w oparciu
o wprowadzone zmiany z 1 września 2021 r. Teraz przedstawi wnioski z nadzoru.
     Podczas szkolenia przypomnimy Państwu jak w sprawny i skuteczny sposób przeprowadzić klasyfikację, o czym pamiętać, aby postępować zgodnie z przepisami prawa, co uwzględnić podczas zebrania rady pedagogicznej, zarówno klasyfikacyjnej jak i podsumowującej pracę szkoły. Omówimy nowe formy nadzoru pedagogicznego
i sposób ich sprawowania, podamy przykładowe wnioski z nadzoru, zaproponujemy rekomendacje, ciekawe rozwiązania oraz wskażemy narzędzia do efektywnego podsumowania pracy szkoły za rok szkolny 2021/22. Podamy materiały do pracy zespołowej nauczycieli. Udział w szkoleniu przyczyni się do wspólnego określenia zadań i kierunków podnoszących jakość pracy placówki w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że gotowe wzory będą inspiracją do twórczych rozwiązań w pracy dyrektora.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia potrafi zgodnie z przepisami prawa dokonać klasyfikacji rocznej i końcowej, opracować niezbędne zestawienia
 2. Będzie wiedział, jak sprawnie podsumować pracę zespołów, dokonać analizy
  i oceny własnej pracy, sformułować wnioski i ustalić rekomendacje.
 3. Potrafi dokonać podsumowania nowego nadzoru pedagogicznego, przedstawić wnioski, pokazać efektywność jego sprawowania.
 4. Sprawnie przeprowadzi radę klasyfikacyjną i podsumowującą z niezbędnymi uchwałami, zapisami w protokole i wnioskami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących:
  1) klasyfikacji rocznej i końcowej za rok szkolny 2021/22;
  2) rozwiązań szczególnych w zakresie indywidualnego programu i toku, spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, wydłużenia etapu nauki;
  3) klasyfikacji i promocji uchodźców i cudzoziemców w oddziałach ogólnodostępnych i rozwiązań w oddziałach przygotowawczych;
  4) egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, zastrzeżeń do trybu wystawiania ocen, terminów, wymagań edukacyjnych, powoływania komisji.
 2. Zadania członków rady pedagogicznej – ocena efektów kształcenia
  i wychowania – podanie wzorów opracowań, wniosków i analiz.
 3. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, przykładowe wzory opracowań.
 4. Przebieg rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej,
  porządek zebrania, niezbędne uchwały, zestawienia, analizy porównawcze.
 5. Realizacja zadań szkoły – informacja nauczycieli, specjalistów i zespołów, niezbędna opracowania.
 6. Wyniki i wnioski z nowego nadzoru pedagogicznego – podanie gotowych opracowań.
 7. Informacja dyrektora o działalności szkoły – podanie przykładowych obszarów.
 8. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania podsumowującego pracę szkoły – podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania wyników nadzoru – wzór uchwały
  z propozycją realizacji wniosków.
 9. Sposób wypełniania dokumentacji szkolnej: świadectw, arkuszy ocen, pozostałej dokumentacji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym trwa 9.00 – 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.