Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/22. Wnioski i realizacja zadań nowego nadzoru.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia otrzymacie Państwo wzory zarządzeń i komunikatów dotyczących zwołania zebrania rady pedagogicznej, zmodyfikowane i nowatorskie arkusze dotyczące oceny pracy przedszkola w poszczególnych obszarach – dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, liczne opracowania oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dotyczące uczniów niepełnosprawnych, wnioski i rekomendacje do dalszej pracy, szczegółowy scenariusz zebrania podsumowującego pracę przedszkola w roku szkolnym 2021/22, gotowe opracowania wniosków z nowego nadzoru, rekomendacje ukierunkowane na podnoszenie jakości pracy placówki, przykładowe uchwały wykorzystania wyników tego nadzoru, wzór informacji dyrektora o działalności pracy przedszkola.

OPIS TEMATU:

     Kończy się rok trudnej i odpowiedzialnej pracy w przedszkolu. Przychodzi czas na podsumowanie i ocenę jego działalności we wszystkich obszarach. Nauczyciele realizowali zgodnie z przepisami prawa zadania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze osiągając określone efekty. Dyrektor wraz z kadrą kierowniczą realizował zadania wynikające z nowego nadzoru pedagogicznego. Teraz przedstawi wnioski.
     Szkolenie pomoże Państwu w sprawnym i skutecznym podsumowaniu pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/22. Przedstawimy rozwiązania dotyczące podsumowania nadzoru pedagogicznego sprawowanego zgodnie ze zmianami, podamy gotowe wnioski i rekomendacje oraz uchwałę w sprawie wykorzystania wyników nadzoru w celu doskonalenia pracy przedszkola. Przedstawimy kierunki pracy, mające podnosić jakość pracy przedszkola. Podpowiemy jak sprawnie przygotować analizy i oceny realizacji zadań nauczycieli i jak przeprowadzić zebranie podsumowujące pracę przedszkola. Podamy materiały do pracy zespołowej nauczycieli. Podpowiemy jaką informację o pracy przedszkola powinien przedstawić dyrektor. Mamy nadzieję, że ciekawe i nowatorskie rozwiązania przedstawione podczas szkolenia będą dla Państwa inspiracją do własnych rozwiązań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik szkolenia potrafi sprawnie dokonać analizy i oceny swojej pracy , sformułować wnioski i ustalić rekomendacje.
  2. Będzie wiedział jak dokonać podsumowania nowego nadzoru pedagogicznego, przedstawić wnioski, pokazać efektywność jego sprawowania, ustalić rekomendacje.
  3. Merytorycznie przeprowadzi radę podsumowującą pracę przedszkola z niezbędnymi uchwałami, zapisami w protokole i wnioskami.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Przepisy prawa oświatowego a zadania dyrektora i nauczycieli w związku z podsumowania pracy przedszkola.
  2. Informacje zespołów nauczycielskich o realizowanych zadaniach– niezbędne wzory opracowań, ocen i analiz.
  3. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym dziecka cudzoziemskiego, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, przykładowe wzory dokumentów.
  4. Ocena efektów kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacja celów i zadań z podstawy programowej – wzory opracowań.
  5. Wyniki i wnioski z nowego nadzoru pedagogicznego – podanie gotowych opracowań, ustalenie rekomendacji.
  6. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania podsumowującego pracę przedszkola – podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania wyników nadzoru – wzór uchwały z propozycją realizacji wniosków.
  7. Informacja dyrektora o działalności przedszkola – podanie przykładowych obszarów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00 – 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.