Szanowni Państwo.
Planujemy szkolenia dotyczące podsumowania pracy szkoły/przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2020/21.

Państwo Dyrektorzy.

   Powoli zbliża się zakończenie I półrocza, bardzo trudnego w pracy szkoły i dyrektora. Wiemy, ile zadań, obaw i lęków towarzyszyło Wam w tym okresie. Dlatego chcemy pomóc Wam w sprawnym i skutecznym podsumowaniu wszystkich obszarów pracy szkoły. Pierwsze szkolenia zaplanowaliśmy już na początek grudnia.
   Zdajemy sobie sprawę, że klasyfikacja śródroczna w szczególności w okresie pandemii i obowiązujących przepisów prawa to ważny etap w pracy szkoły dotyczący oceniania i klasyfikowania. To także analiza i ocena realizacji planów pracy, wyniki i wnioski z nadzoru, ustalanie rekomendacji. To jednocześnie informacja o działalności pracy szkoły pod kątem efektów, w tym zdalnego nauczania.
   Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o opracowane plany pracy zespołów nauczycielskich, plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego, program wychowawczo – profilaktyczny, zadania wynikające z zaplanowanej i realizowanej pomocy psychologiczno –pedagogicznej, programu systemu doradztwa zawodowego i innych.
   Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu różnorodne sposoby i narzędzia do opracowania realizacji zadań za pierwsze półrocze 2020- 2021. Podpowiemy jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić radę klasyfikacyjną, które uprawnienia delegować na członków rady pedagogicznej, podamy przykładowe opracowania i analizy. Przedstawimy niezbędne uchwały rady pedagogicznej.

Obecność dyrektora, wicedyrektora na naszym spotkaniu, może zainspirować Państwa do tworzenia własnych, nowych rozwiązań , w oparciu o podane propozycje.

Serdecznie zapraszamy.

Temat szkolenia:
„Podsumowanie I okresu roku szkolnego 2020/21 w okresie pandemii - klasyfikacja, praca szkoły w poszczególnych obszarach, wnioski z nadzoru pedagogicznego, ustalenie rekomendacji."

 1. Podsumowanie półrocza a przepisy prawa o funkcjonowaniu szkół w okresie pandemii – zadania dyrektora i nauczycieli.

 2. Zadania zespołów nauczycielskich a klasyfikacja śródroczna:
  a) analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów i zachowania;
  b) ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zdalnego prowadzenia zajęć – ustalenie wniosków i zaleceń do pracy w II okresie;
  c) omówienie ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, modyfikacja działań;
  d) obowiązki nauczycieli wynikające z oceniania wewnątrzszkolnego.

 3. Klasyfikacja śródroczna – ocenianie wewnątrzszkolne:
  a) rola oceny opisowej w klasach I-III i kształceniu specjalnym;
  b) klasyfikacja ucznia realizującego indywidualne nauczanie, zdalnie lub stacjonarnie, indywidualny program lub tok oraz spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą;
  c) ocena klasyfikacyjna a zwolnienia ucznia z zajęć.

 4. Przygotowanie zebrania rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej:
  a) organizacja zebrania –stacjonarnie, zdalnie, zadania dyrektora jako przewodniczącego;
  b) ustalenie porządku zebrania
  c) przygotowanie arkuszy klasyfikacji śródrocznej – omówienie propozycji;
  d) uchwalenie klasyfikacji śródrocznej – sposoby podjęcia uchwały;
  e) przykładowe protokoły zebrania śródrocznego.
  f) przepisy prawa a dokumentacja przebiegu nauczania.

 5. Podsumowanie pracy szkoły – opracowanie przez nauczycieli niezbędnej dokumentacji w zakresie:
  a) oceny realizacji podstawy programowej i programów nauczania – stopień realizacji w okresie zdalnego nauczania;
  b) nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy nauczycieli – efekty dla uczniów,
  c) analizy i oceny działań zespołów przedmiotowych, zadaniowych i innych,
  d) pracy specjalistów, nauczycieli biblioteki, świetlicy i innych.
  e) oceny bezpieczeństwa uczniów w okresie pandemii, wnioski i rekomendacje.

 6. Zadania dyrektora szkoły związane z podsumowaniem półrocza:
  a) przedstawienie wniosków i spostrzeżeń dotyczących obserwacji, ewaluacji, kontroli, monitorowania i wspomagania nauczycieli,
  b) ocena efektów działalności szkoły w różnych obszarach,
  c) wnioski i rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów w okresie pandemii wynikające z nadzoru,
  d) informacje o ocenie pracy nauczycieli i awansie zawodowym.

 7. Przygotowanie zebrania rady podsumowującej pracę po I okresie roku szkolnego 2020/21
  a) organizacja zebrania zgodnie z regulaminem;
  b) porządek obrad, przebieg zebrania, protokół;
  c) ogólne wnioski dyrektora ze sprawowanego nadzoru;
  d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu realizacji wniosków z nadzoru;

Państwo Dyrektorzy Przedszkoli.

Przygotowaliśmy też szkolenia dla dyrektorów przedszkoli dotyczące podsumowania I półrocza roku szkolnego 2020/21.
Doceniamy trudną pracę dyrektora i nauczycieli w okresie pandemii, wielką odpowiedzialność i rzetelność w wywiązywaniu się z powierzonych zadań. Dlatego chcemy pomóc i Wam w sprawnym i skutecznym podsumowaniu wszystkich obszarów pracy przedszkola. Szkolenia odbędą się już w grudniu. Podczas szkoleń zaproponujemy Państwu różnorodne sposoby i narzędzia do opracowania realizacji zadań za pierwsze półrocze, podamy przykładowe opracowania i analizy. Przedstawimy niezbędną uchwałę rady pedagogicznej.

Serdecznie zapraszamy.

Temat szkolenia:
„Podsumowanie pracy przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2020/21 – efektywność w poszczególnych obszarach, wnioski z nadzoru pedagogicznego, ustalenie rekomendacji.”

 1. Zaplanowanie i organizacja zebrania rady pedagogicznej podsumowującej pracę przedszkola w I półroczu – stacjonarnie lub zdalnie.

 2.  Zadania dyrektora jako przewodniczącego zebrania, przygotowanie porządku zebrania.

 3. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka, wzory opracowań.

 4. Uwzględnienie ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 5. Analiza efektów kształcenia, wychowania i opieki, realizacja celów zawartych w podstawie programowej.

 6. Realizacja zadań specjalistów, zajęć dodatkowych, programów innowacyjnych i projektów i innych.

 7. Ogólne wnioski dyrektora przedszkola z pełnionego nadzoru pedagogicznego:
  a) z ewaluacji wewnętrznej,
  b) kontroli przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli
  c) wspomagania nauczycieli
  d) monitowania obszarów pracy przedszkola
  e) obserwacji zajęć prowadzonych stacjonarnie i zdalnie

 8. Informacje o działalności przedszkola– zadania dyrektora i nauczycieli, wnioski i rekomendacje.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 10. Wzory opracowań, dokumentów, tabele, analizy, raporty.

Harmonogram szkolenia dla szkół02.12.2020     9.00 -13.00

04.12.2020     9.00 -13.00

09.12.2020     9.00 -13.00

10.12.2020     9.00 -13.00

16.12.2020     9.00 -13.00

21.12.2020     9.00 -13.00

05.01.2021     9.00 -13.00

08.01.2021     9.00 -13.00

12.01.2021     9.00 -13.00

13.01.2021     9.00 -13.00

Harmonogram szkolenia dla przedszkoli


17.12.2020   9.00 -13.00

18.12.2020   9.00 -13.00

14.01.2021   9.00 -13.00