Podsumowanie I okresu roku szkolnego 2020/21 w okresie pandemii - klasyfikacja, praca szkoły w poszczególnych obszarach, wnioski z nadzoru pedagogicznego, ustalenie rekomendacji.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Powoli zbliża się zakończenie I półrocza, bardzo trudnego w pracy szkoły i dyrektora. Wiemy, ile zadań, obaw i lęków towarzyszyło Wam w tym okresie. Dlatego chcemy pomóc Wam w sprawnym i skutecznym podsumowaniu wszystkich obszarów pracy szkoły. Pierwsze szkolenia zaplanowaliśmy już na początek grudnia.
   Zdajemy sobie sprawę, że klasyfikacja śródroczna to ważny etap w pracy szkoły dotyczący oceniania i klasyfikowania. To także analiza i ocena realizacji planów pracy, wyniki i wnioski z nadzoru, ustalanie rekomendacji. To jednocześnie informacja o działalności pracy szkoły pod kątem efektów.
   Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o opracowane plany pracy zespołów nauczycielskich, plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego, program wychowawczo – profilaktyczny, zadania wynikające z zaplanowanej i realizowanej pomocy psychologiczno –pedagogicznej, programu systemu doradztwa zawodowego i innych.
   Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu różnorodne sposoby i narzędzia do opracowania realizacji zadań za pierwsze półrocze 2020- 2021. Podpowiemy jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić radę klasyfikacyjną, które uprawnienia delegować na członków rady pedagogicznej, podamy przykładowe opracowania i analizy. Przedstawimy niezbędne uchwały rady pedagogicznej. Obecność dyrektora, wicedyrektora na naszym spotkaniu, może zainspirować Państwa do tworzenia własnych, nowych rozwiązań , w oparciu o podane propozycje.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia zweryfikuje swoją wiedzę dotyczącą zasad oceniania i klasyfikowania oraz szczegółowe rozwiązania w tym zakresie.
 2. Sprawnie przeprowadzi analizę i ocenę realizacji planów pracy, potrafi sformułować wnioski i rekomendacje.
 3. Będzie wiedział, jak skutecznie przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej.
 4. Słuchacz potrafi dokonać podsumowań, zestawień i analiz, zbudować niezbędne uchwały zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podsumowanie półrocza a przepisy prawa o funkcjonowaniu szkół w okresie pandemii – zadania dyrektora i nauczycieli.
 2. Zadania zespołów nauczycielskich a klasyfikacja śródroczna:
  a) analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów i zachowania;
  b) ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zdalnego prowadzenia zajęć – ustalenie wniosków i zaleceń do pracy w II okresie;
  c) omówienie ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, modyfikacja działań;
  d) obowiązki nauczycieli wynikające z oceniania wewnątrzszkolnego.
 3. Klasyfikacja śródroczna – ocenianie wewnątrzszkolne:
  a) rola oceny opisowej w klasach I-III i kształceniu specjalnym;
  b) klasyfikacja ucznia realizującego indywidualne nauczanie, zdalnie lub stacjonarnie, indywidualny program lub tok oraz spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą;
  c) ocena klasyfikacyjna a zwolnienia ucznia z zajęć.
 4. Przygotowanie zebrania rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej:
  a) organizacja zebrania –stacjonarnie, zdalnie, zadania dyrektora jako przewodniczącego;
  b) ustalenie porządku zebrania
  c) przygotowanie arkuszy klasyfikacji śródrocznej – omówienie propozycji;
  d) uchwalenie klasyfikacji śródrocznej – sposoby podjęcia uchwały;
  e) przykładowe protokoły zebrania śródrocznego.
  f) przepisy prawa a dokumentacja przebiegu nauczania.
 5. Podsumowanie pracy szkoły – opracowanie przez nauczycieli niezbędnej dokumentacji w zakresie:
  a) oceny realizacji podstawy programowej i programów nauczania – stopień realizacji w okresie zdalnego nauczania;
  b) nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy nauczycieli – efekty dla uczniów,
  c) analizy i oceny działań zespołów przedmiotowych, zadaniowych i innych,
  d) pracy specjalistów, nauczycieli biblioteki, świetlicy i innych.
  e) oceny bezpieczeństwa uczniów w okresie pandemii, wnioski i rekomendacje.
 6. Zadania dyrektora szkoły związane z podsumowaniem półrocza:
  a) przedstawienie wniosków i spostrzeżeń dotyczących obserwacji, ewaluacji, kontroli, monitorowania i wspomagania nauczycieli,
  b) ocena efektów działalności szkoły w różnych obszarach,
  c) wnioski i rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów w okresie pandemii wynikające z nadzoru,
  d) informacje o ocenie pracy nauczycieli i awansie zawodowym.
 7. Przygotowanie zebrania rady podsumowującej pracę po I okresie roku szkolnego 2020/21
  a) organizacja zebrania zgodnie z regulaminem;
  b) porządek obrad, przebieg zebrania, protokół;
  c) ogólne wnioski dyrektora ze sprawowanego nadzoru;
  d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu realizacji wniosków z nadzoru;

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.