Podsumowanie pracy przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2020/21 – efektywność w poszczególnych obszarach, wnioski z nadzoru pedagogicznego, ustalenie rekomendacji.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Przygotowaliśmy szkolenia dla dyrektorów przedszkoli dotyczące podsumowania I półrocza roku szkolnego 2020/21. Doceniamy trudną pracę dyrektora i nauczycieli w okresie pandemii, wielką odpowiedzialność i rzetelność
w wywiązywaniu się z powierzonych zadań.
   Dlatego chcemy pomóc Wam w sprawnym i skutecznym podsumowaniu wszystkich obszarów pracy przedszkola. Szkolenia odbędą się już w grudniu. Podczas szkoleń zaproponujemy Państwu różnorodne sposoby i narzędzia
do opracowania realizacji zadań za pierwsze półrocze, podamy przykładowe opracowania i analizy. Przedstawimy niezbędną uchwałę rady pedagogicznej. Podpowiemy, jakie zagadnienia omówić na zebraniu rady pedagogicznej, aby przeprowadzić ją w sposób sprawny i skuteczny.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia sprawnie przeprowadzi analizę i ocenę realizacji planów pracy, potrafi sformułować wnioski i rekomendacje.
 2. Będzie wiedział, jak skutecznie przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej.
 3. Potrafi dokonać podsumowań, zestawień i analiz, zbudować niezbędne uchwały zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zaplanowanie i organizacja zebrania rady pedagogicznej podsumowującej pracę przedszkola w I półroczu – stacjonarnie lub zdalnie.
 2.  Zadania dyrektora jako przewodniczącego zebrania, przygotowanie porządku zebrania.
 3. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka, wzory opracowań.
 4. Uwzględnienie ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Analiza efektów kształcenia, wychowania i opieki, realizacja celów zawartych w podstawie programowej.
 6. Realizacja zadań specjalistów, zajęć dodatkowych, programów innowacyjnych i projektów i innych.
 7. Ogólne wnioski dyrektora przedszkola z pełnionego nadzoru pedagogicznego:
  a) z ewaluacji wewnętrznej,
  b) kontroli przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli
  c) wspomagania nauczycieli
  d) monitowania obszarów pracy przedszkola
  e) obserwacji zajęć prowadzonych stacjonarnie i zdalnie
 8. Informacje o działalności przedszkola– zadania dyrektora i nauczycieli, wnioski i rekomendacje.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 10. Wzory opracowań, dokumentów, tabele, analizy, raporty.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.