Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/23 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o nowe przepisy prawa.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe wzory dokumentów - przykładowe plany nadzoru, plan pracy szkoły i plany zespołów nauczycielskich, porządek zebrania rady sierpniowej oraz wzory uchwał. Słuchaczom przedstawione zostaną obowiązujące i projektowane przepisy prawa, mające wpływ na sprawną i zgodną z przepisami prawa organizację pracy szkoły/placówki w nowym roku szkolnym.

OPIS TEMATU:

Nowy rok szkolny 2022/23 to czas na sprawną organizację i zaplanowanie pracy szkoły. Planując pracę szkoły w poszczególnych obszarach dyrektor weźmie pod uwagę aktualne przepisy prawa i dostosuje do nich tworzone dokumenty. Szczególnie starannie przygotuje plan nadzoru. Zaplanuje w nim zadania mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Przydzieli zadania nauczycielom, poda im przykładowe rozwiązania dotyczące planów pracy, tematyki godzin z wychowawcą czy innej dokumentacji. Pozna porządek rady sierpniowej i wzory niezbędnych uchwał. Udział w szkoleniu pozwoli dyrektorom na uporządkowanie i dostosowanie otrzymanej dokumentacji do specyfiki szkoły. 

Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnicy szkolenia będą znali aktualne i projektowane przepisy prawa oświatowego.
 2. Potrafią dostosować otrzymane wzory dokumentów do specyfiki własnej szkoły.
 3. Będą wiedzieli jak zaplanować zadania w planie nadzoru, aby nie tylko były zgodnie z przepisami prawa ale i wpływały na jakość pracy szkoły.
 4. Potrafią dokonać aktualizacji dokumentów wewnątrzszkolnych typu: statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plan pracy szkoły i inne.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie i analiza przepisów prawa dotyczących organizacji roku szkolnego 2022/23.
 2. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa i kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 3. Przykładowe opracowanie planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem zmian.
 4. Planowanie pracy szkoły – kalendarz roku szkolnego 2022/23 , propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, plan pracy szkoły, plany pracy zespołów, szkolny zestaw programów nauczania.
 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania nauczycieli i specjalistów.
 6. Program wychowawczo-profilaktyczny – uwzględnienie wyników diagnozy i aktualnych zmian.
 7. Nowelizacja statutu i innych aktów wewnątrzszkolnych.
 8. Przygotowanie i przeprowadzenie sierpniowego zebrania rady pedagogicznej, porządek zebrania, uchwały.
 9. Omówienie zadań organizacyjnych niezbędnych przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 10. Sprawy różne, wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.