Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/23 – planu nadzoru pedagogicznego i inna niezbędna dokumentacja.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe wzory dokumentów - przykładowe plany nadzoru, plan pracy przedszkola, plany zespołów nauczycielskich, porządek zebrania rady sierpniowej oraz wzory uchwał. Słuchaczom przedstawione zostaną obowiązujące i projektowane przepisy prawa, mające wpływ na sprawną i zgodną z przepisami prawa organizację pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2022/23.

OPIS TEMATU:

Zbliżający się nowy rok szkolny 2022/23 to czas na sprawną i zgodną z przepisami prawa organizację pracy przedszkola. Podczas szkolenia dyrektor otrzyma przykładowy plan nadzoru, dostosuje zawarte w nim zadania do specyfiki swojego przedszkola. Zaplanuje taką realizację zadań, aby plan nadzoru zapewniał wysoką jakość pracy przedszkola. Aktualne i projektowane przepisy prawa pozwolą dyrektorowi na zaplanowanie i realizację zadań przedstawionych w planie pracy przedszkola, planach zespołów zadaniowych, miesięcznych planach pracy czy innych dokumentach wewnątrzszkolnych. Dyrektor pozna porządek rady sierpniowej i wzory niezbędnych uchwał. Informacje i przykładowe opracowania pozwolą na modyfikacje dokumentów szkolnych. Serdecznie zapraszamy

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnicy szkolenia będą znali aktualne i projektowane przepisy prawa oświatowego istotne w prawidłowej pracy przedszkola.
 2. Potrafią dostosować otrzymane wzory dokumentów do specyfiki własnego przedszkola.
 3. Będą wiedzieli jak zaplanować zadania w planie nadzoru, aby nie tylko były zgodnie z przepisami prawa ale także wpływały na jakość pracy przedszkola.
 4. Potrafią dokonać aktualizacji dokumentów wewnątrzszkolnych typu: statut, plan pracy przedszkola i inne.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowe akty prawne regulujące pracę przedszkola – analiza i omówienie.
 2. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa i kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 3. Przykładowe opracowanie planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem zmian.
 4. Zaplanowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania nauczycieli i specjalistów.
 5. Nowelizacja dokumentacji przedszkolnej – statutu, regulaminów, procedur.
 6. Planowanie pracy przedszkola – plan pracy przedszkola, plany pracy zespołów, inne plany pracy, zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie sierpniowego i wrześniowego zebrania rady pedagogicznej, porządek zebrania.
 8. Omówienie zadań organizacyjnych niezbędnych przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 9. Podsumowanie, wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy przedszkoli, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.