Jak prawidłowo oceniać, klasyfikować i promować uczniów w świetle aktualnych przepisów prawa.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Naszym nauczycielskim obowiązkiem, wynikającym z przepisów prawa oświatowego jest stworzenie uczniowi, niezależnie od poziomu jego rozwoju, takich warunków, aby mógł odnosić sukces na miarę swoich możliwości. Jednym z nich jest prawidłowe rozumie roli i funkcji oceny. Należy pamiętać o tym, że ocena powinna wyzwalać aktywność ucznia wzmacniając jego dążenie w pokonywaniu trudności. Ocenianie powinno być obiektywne, oparte o rzetelne narzędzia pomiaru. Ma przede wszystkim służyć informowaniu o jakości osiągnięć edukacyjnych ucznia w porównaniu z celami kształcenia na danym etapie rozwoju, określać wielkość wysiłku włożonego przez ucznia w proces edukacyjny i wskazywać na charakter postępów poczynionych przez poszczególnych uczniów. Podstawowe zadanie oceniania to dostarczenie uczniowi informacji, jakie umiejętności już opanował, co potrafi oraz z czym sobie nie radzi i co ma zrobić, aby te problemy pokonać.
   Podczas szkolenia szczegółowo omówimy przepisy prawa dotyczące oceniania, zwrócimy uwagę na zapisy statutowe w zakresie terminów i procedur ocen przewidywanych, odwoływania się od rocznych ocen przewidywanych, zarówno zachowania jak i zajęć edukacyjnych. Przypomnimy o kluczowej roli informacji zwrotnej, pomożemy sformułować zapisy zawarte w statucie, odpowiemy na wszystkie wątpliwości związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.
 2. Słuchacz będzie wiedział, jak zgodnie z przepisami udzielać uczniowi informacji zwrotnej, jakie prawa ma uczeń w związku z roczną ocena przewidywaną, będzie pamiętał o terminach i procedurach związanych z tą oceną, dostosowaniu wymagań i wielu innych istotnych rozwiązaniach.
 3. Słuchacz poszerzy swoją wiedzę na temat egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i zastrzeżeń do ustalonej oceny. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przepisy prawa a ocenianie, krótka charakterystyka.
 2. Wymagania edukacyjne – sposoby formułowania, dostosowanie wymagań.
 3. Obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z przewidywanymi rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych i przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania – zgodnie z zapisami zawartymi w wewnątrzszkolnym ocenianiu w statucie szkoły.
 4. Egzaminy poprawkowe i egzaminy klasyfikacyjne – istotne zmiany.
 5. Uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji, wzory analiz i sprawozdań.
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z ocenianiem, egzaminami.
 7. Błędy w ocenianiu.
 8. Wymiana doświadczeń, pytania do wykładowcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.