Nowelizacja statutu przedszkola zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wewnętrznymi regulacjami.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Statut przedszkola jest kluczowym dokumentem pracy placówki. Zmieniają się przepisy prawa oświatowego. Zmiany zachodzą też w organizacji pracy przedszkola czy podyktowane są sytuacją zewnętrzną np. trwającą pandemią – stąd aktualizacja tego dokumentu jest koniecznością.
   Dokonując zmian w statucie należy wziąć pod uwagę prawidłowość wprowadzenia tych zmian zgodną z zasadami techniki prawodawczej, typ placówki, regulacje wewnętrzne.
   Podczas seminarium przedstawimy zapisy, dotyczące organizacji pracy przedszkola w czasie epidemii, bezpieczeństwa dzieci, odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli. Podamy przykładowe rozwiązania, zwrócimy uwagę na rozwiązania wynikające z nowych rozporządzeń, które powinny się znaleźć w tym najważniejszym dokumencie.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Słuchacz będzie wiedział, które przepisy prawa oświatowego mają wpływ na zapisy w statucie.
  2. Zaznajomi się z zasadami techniki prawodawczej koniecznej przy budowie dokumentu.
  3. Uczestnik szkolenia potrafi w oparciu o zdobytą wiedzę dokonać nowelizacji statutu.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie aktualnych przepisów prawa mających wpływ na budowę statutu.
  2. Jednostki redakcyjne i ich systematyzacja zgodna z zasadami techniki prawodawczej.
  3. Redagowanie zmian dotyczących nowelizacji statutu, organizacja pracy, przykładowe wzory uchwał, tworzenie tekstu ujednoliconego statutu.
  4. Przykładowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy przedszkola w czasie nauczania hybrydowego czy zdalnego, uwzględnienie czasu trwania zajęć, zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, zadań nauczycieli i dyrektora dotyczących bezpieczeństwa, zadań pracowników niepedagogicznych.
  5. Dyskusja dotycząca statutu przedszkola w celu ustalenia prawidłowości zapisów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy przedszkola, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.