Nowe standardy zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach od września 2022 r.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

12 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudnienia specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz podniesienia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia i wychowania.
Rozwiązania w tym zakresie będą wprowadzane stopniowo, do 1 września 2024 r. Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Wymiar zatrudnienia będzie zależny od liczby dzieci w szkole lub placówce.
Podczas szkolenia przybliżone zostaną przytoczone powyżej zmiany w przepisach prawa oświatowego, dotyczące standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach, szkołach, aktualne przepisy dotyczące organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zadań specjalistów oraz dokumentowania ich pracy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

  • będą znać zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach, szkołach
  • wiedzieć będą jakie zmiany wprowadzić w arkuszach organizacji pracy przedszkola, szkoły na rok szkolny 2022/2023
  • wiedzieć będą jakie zadania mają poszczególni specjaliści w przedszkolu, szkole, jak organizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej placówce, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
  • poznają praktyczne rozwiązania

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Nowe standardy zatrudniania specjalistów w przedszkolu, szkole – zmiany w przepisach prawa oświatowego (wymiar czasu, kwalifikacje, zakres obowiązków).
  2. Etapy wdrażania zmian w zatrudnianiu specjalistów. Przykładowe rozwiązania.
  3. Zadania i odpowiedzialność specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
  4. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wytycznymi MENiS. Przykładowe procedury i dokumenty.
  5. Dokumentowanie pracy specjalistów w przedszkolu, szkole.
  6. Edukacja włączająca – nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji – zapowiedź kolejnych zmian wprowadzanych przez MENiS.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół, pedagodzy, psycholodzy

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.