Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej - wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce systemu oświaty w świetle ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Szkolenie nt. „Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej - wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce systemu oświaty w świetle ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej” jest aktualne w ciągu całego roku szkolnego, niemniej szczególnie przydatne dla kierownika jednostki systemu oświaty z uwagi na konieczność podsumowania stanu kontroli zarządczej za miniony rok kalendarzowy. Ponadto wielu dyrektorów zapewne przesyła do swojego organu prowadzącego informację o stanie realizacji kontroli zarządczej za miniony rok. Szkolenie, podczas którego dyrektorzy otrzymają wiele praktycznych materiałów, ułatwi przygotowanie takiej informacji oraz dokumentacji wewnętrznej, na podstawie której taka informacja zostanie przekazana do organu, zwykle w terminie do 31 marca (takie są oczekiwania wielu organów).

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się ze sposobami wykonywania zadań w zakresie sprawowania kontroli zarządczej w świetle standardów Ministra Finansów. Zostanie omówiony zakres stosowania tych standardów w jednostce systemu oświaty oraz cele kontroli zarządczej.
Podczas szkolenia zostaną omówione przykłady corocznego dokumentowania wykonywania kontroli zarządczej przez kierownika jednostki.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów: arkuszy samooceny pracowników, arkusza samooceny sporządzanej przez kierownika jednostki, raportu z przeprowadzonej samooceny, arkuszy analizy ryzyk, także w kontekście ochrony danych osobowych. Uczestnik otrzyma również wzory zarządzeń dyrektora wprowadzających ww. dokumenty oraz wzory innych dokumentów dotyczących problematyki poruszanej podczas szkolenia (np. udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro, procedura gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, regulamin kontroli zarządczej).
Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dot. sprawowania kontroli zarządczej.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawy prawne sprawowania kontroli zarządczej – wybrane zapisy ustawy o finansach publicznych i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych – cele, standardy i zasady
  2. Sprawowanie kontroli zarządczej – procedury finansowe (procedura zaciągania zobowiązań, procedura kontroli finansowej)
  3. Procedury okołofinansowe – udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro, regulamin udzielania zamówień publicznych
  4. Kontrola gospodarowania mieniem – procedura gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego
  5. Zasady etyki zawodowej pracowników samorządowych
  6. Wykonywanie kontroli zarządczej – coroczna analiza ryzyka, w tym dot. ochrony danych osobowych, samoocena kontroli zarządczej (samooceny pracowników, samoocena kierownika jednostki)
  7. Analiza spełniania wymogów w zakresie kontroli zarządczej w kontekście składania oświadczenia organowi prowadzącemu
  8. Omówienie wzorów proponowanych dokumentów dot. sprawowania kontroli zarządczej

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podczas szkoleń online materiały są dostępne w wersji elektronicznej. Dyrektorzy skorzystają z licznych, gotowych wzorów dokumentów.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.