Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Mimo trwającego stanu epidemii ponownie mogą być organizowane konkursy na stanowisko dyrektora szkoły (przedszkola).
Podczas szkolenia poznacie Państwo zasady organizowania oraz przebieg konkursu na dyrektora szkoły/placówki, a także dobre praktyki postępowania konkursowego. Od 1 września 2019 r. zmieniły się wymagania wobec kandydatów na dyrektorów szkół (przedszkoli). Osoby, które chcą przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły (przedszkola) powinny zadbać o ustalenie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy. Podpowiemy , jak przygotować się do konkursu, jak uporządkować dokumenty, przygotować koncepcje pracy szkoły/placówki oraz odpowiednio ją zaprezentować przed komisją konkursową. Dokładnie omówimy podstawowe dokumenty konkursowe oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły/przedszkola/placówki

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Po zakończeniu szkolenia słuchacze znają szczegółowo wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola /placówki oświatowej oraz zadania stojące przed dyrektorem,
 2. Potrafią przygotować dokumenty konieczne do udziału w konkursie,
 3. Umieją właściwie zaprezentować się swoje wiadomości i umiejętności przed komisją konkursową.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wstęp. Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.910 i 1378)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2215 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz.1587 oraz z 2019 r. poz.1634),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz.1597 oraz z 2019 r. poz.1661).
 1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora dla:
 • nauczycieli,
 • osób niebędących nauczycielami.
 1. Zadania i odpowiedzialność dyrektora wynikające z przepisów prawa:
 • dyrektor, jako organ administracji oświatowej,
 • dyrektor, jako pracodawca,
 • dyrektor, jako kierownik zakładu pracy,
 • dyrektor, jako promotor i lider zmian,
 • dyrektor, jako przewodniczący rady pedagogicznej,
 • dyrektor, jako sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • dyrektor, jako kierujący placówką oświatowa,
 • dyrektor, jako pierwszy nauczyciel w szkole,
 • inne role i zadania dyrektora.
 1. Przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
 • koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły/przedszkola/placówki

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest przeznaczone dla kandydatów na dyrektorów szkół/przedszkoli/placówek oświatowych.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.