Profesjonalny kierownik gospodarczy – kurs kompleksowy.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Kierownik gospodarczy to osoba zarządzająca pracownikami administracji i obsługi szkoły/placówki i organizująca ich pracę, na której ciąży wiele różnych zadań i obowiązków.
W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe obowiązki, zadania i sposób ich wykonywania. Przedstawimy też ciekawe i zgodne z przepisami prawa rozwiązania doskonalące pracę kierownika gospodarczego.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacze podczas szkolenia poznają przepisy i zasady zarządzania pracownikami administracji i obsługi.
 2. Poznają jak zgodnie z przepisami prawa przeprowadzić inwentaryzację.
 3. Będą wiedzieli w jaki sposób zapewnić sprawność techniczną budynku i urządzeń technicznych.
 4. Słuchacze zapoznają się ze szczegółowymi przepisami bhp.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Konstrukcja prawna stanowisk kierowniczych w systemie kierowania szkołą/placówką.
 2. Obsługa kancelaryjno-biurowa szkoły/placówki.
 3. Odpowiedzialność pracowników obsługi w zakresie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.
 4. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników pedagogicznych
  i niepedagogicznych.
 5. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi.
 6. Projektowanie budżetu szkoły lub placówki, realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora.
 7. Inwentaryzacja i prowadzenie dokumentacji z tym związanej w świetle obowiązujących przepisów.
 8. Udział w pracach komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; regulacje prawne.
 9. Zapewnienie sprawności techniczno- eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 10. Ochrona zdrowia pracowników oraz przepisy bhp obowiązujące w szkołach lub placówkach oświatowych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone osób pełniących funkcję kierownika gospodarczego szkoły/placówki oraz osoby przygotowujące się do pełnienia tej funkcji.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.