Jak wspierać uczniów po długotrwałym nauczaniu zdalnym – zadania dla szkoły, nauczycieli i specjalistów.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Dotychczasowe badania i analizy dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży w czasie pandemii pokazują negatywne skutki długotrwałego nauczania zdalnego. Pogarsza się kondycja psychiczna uczniów. Coraz więcej z nich cierpi na zaburzenia nastroju, depresję, zaburzenia lękowe. Odizolowanie od bezpośrednich i realnych kontaktów rówieśniczych skutkuje obniżeniem umiejętności społecznych, nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych.
   11 marca 2021 r. MEN przedstawiło Program wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniów i nauczycieli oraz Raport „Jak wspierać uczniów po roku pandemii”, który zawiera rekomendacje do działań w kierunku poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży.
   Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jakie zadania należy podjąć w szkole by skutecznie udzielać pomocy i wsparcia uczniom oraz zadbać o ich zdrowie psychiczne.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie się z obecnym stanem kondycji psychicznej uczniów oraz z ważnymi zadaniami szkoły, które należy podjąć w obszarze wychowania, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających z przedłużającej się pandemii.

Po szkoleniu uczestnik:

 • zna najnowsze wyniki badań dotyczące funkcjonowania uczniów w czasie przedłużającej się pandemii
 • potrafi rozpoznawać sygnały ostrzegawcze związane z poważnymi problemami dzieci i młodzieży (zaburzenia nastroju, lękowe, depresja, uzależnienia behawioralne)
 • zna rekomendacje dotyczące poprawy zdrowia psychicznego i funkcjonowania dzieci i młodzieży
 • wie, jakie zadania należy wdrożyć i w jaki sposób w obszarze wychowania, profilaktyki, zdrowia psychicznego, by skutecznie pomagać i wspierać uczniów i ich rodziców oraz zapobiegać problemom wynikającym z przedłużającej się pandemii.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Skutki długotrwałej pandemii i edukacji na odległość – przegląd najnowszych badań dotyczących kondycji psychicznej uczniów.
 2. Sygnały ostrzegawcze związane z poważnymi problemami dzieci i młodzieży (zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia lękowe, uzależnienia behawioralne)
 3. Diagnoza stanu aktualnego placówki (metody, narzędzia, konstruowanie wniosków i rekomendacji).
 4. Projektowanie działań w obszarze wychowania, profilaktyki, pomocy psychologiczno – pedagogicznej – rola dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i specjalistów.
 5. Propozycje nowych rozwiązań, przykłady rekomendacji dla szkoły, planowanie i realizacja zadań w bieżącym i następnym roku szkolnym.
 6. Praktyczne wskazówki do pracy z uczniami podczas bieżącej pracy nauczycieli.
 7. Współpraca z rodzicami, organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz wspierania dzieci i młodzieży.
 8. Pytania do wykładowcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 12.30 – 16.30.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podczas szkoleń online materiały są dostępne w wersji elektronicznej. Dyrektorzy skorzystają z licznych, gotowych wzorów dokumentów.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.