Jak przygotować nowelizację statutu szkoły na rok szkolny 2021/22 uwzględniając zmiany w przepisach prawa.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Kończy się rok szkolny 2020/21. Zanim zaczniemy nowy rok szkolny 2021/22 należałoby przeanalizować zapisy statutowe, dokonać aktualizacji zapisów związanych z wewnątrzszkolnym ocenianiem, może zmodyfikować kryteria oceniania, może wprowadzone zostały zmiany w organizacji pracy szkoły na nowy rok szkolny np. klasy sportowe czy dwujęzyczne. Aktualizacja tego dokumentu jest koniecznością.
   Statut, jako najważniejszy dokument prawa wewnątrzszkolnego winien być systematycznie aktualizowany i dostosowywany do zmian, zawierać rozwiązania przemyślane i omówione w gronie pedagogicznym.
   Podczas szkolenia przedstawimy nowe zapisy, podpowiemy, jak je wprowadzić, kierując się zasadami techniki prawodawczej, podamy przykładowe rozwiązania, dotyczące zadań nauczycieli, bezpieczeństwa uczniów, zadań wynikających z organizacji nauczania w nowym roku szkolnym, rozwiązań zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. Zwrócimy uwagę na rozwiązania wynikające z nowych rozporządzeń.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnicy poznają przepisy prawa zawarte w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach, które mają wpływ na treść i budowę statutu.
  2. Poznają zasady techniki prawodawczej niezbędne do prawidłowej budowy aktu normatywnego.
  3. Potrafią w oparciu o omówione rozwiązania znowelizować dokument, dostosowując go do aktualnych przepisów prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących zapisów statutowych.
  2. Zasady techniki prawodawczej – przykłady zapisów statutowych zgodnych z zasadami techniki tworzenia prawa.
  3. Nowelizacja statutu – powody nowelizacji, procedury, tekst ujednolicony statutu.
  4. Przykładowe uchwały w sprawie nowelizacji statutu.
  5. Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły, w tym zapisów związanych z nową organizacją nauczania, kryteriami oceniania, uaktualnionych zapisów dotyczących bezpieczeństwa uczniów, zadań nauczycieli i specjalistów.
  6. Omówienie przykładowych rozwiązań dotyczących zasad oceniania wewnątrzszkolnego.
  7. Wymiana doświadczeń dotycząca statutu szkoły/placówki.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, liderzy zespołów ds. nowelizacji.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00 – 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.