Jak prawidłowo znowelizować statut poradni psychologiczno- pedagogicznej?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Statut jest kluczowym dokumentem pracy poradni. Ponieważ zmieniają się przepisy prawa – aktualizacja tego dokumentu jest koniecznością. Zmiany zachodzą też w organizacji pracy poradni i dlatego powinny być wprowadzone do statutu. Nowelizację statutu narzucają też zmiany podyktowane sytuacją zewnętrzną np. trwającą pandemią.
   Statut, jako najważniejszy dokument prawa wewnątrzszkolnego winien być systematycznie aktualizowany i dostosowywany do zmian, zawierać rozwiązania przemyślane i omówione w gronie pedagogicznym.
   Podczas seminarium przedstawimy nowe zapisy, podpowiemy, jak je wprowadzić, kierując się zasadami techniki prawodawczej, podamy przykładowe rozwiązania, dotyczące organizacji pracy poradni, dokumentacji poradni, współpracy ze szkołami i innymi placówkami, zadań pracowników poradni innych istotnych rozwiązań. Zwrócimy uwagę na zapisy wynikające z nowych rozporządzeń. Dodatkowo omówimy przykładowy regulamin rady pedagogicznej poradni.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnicy poznają przepisy prawa zawarte w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach, które mają wpływ na treść i budowę statutu.
  2. Poznają zasady techniki prawodawczej niezbędne do prawidłowej budowy aktu normatywnego.
  3. Potrafią w oparciu o omówione rozwiązania znowelizować dokument, dostosowując go do aktualnych przepisów prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących zapisów statutowych.
  2. Zasady techniki prawodawczej – przykłady zapisów statutowych zgodnych z zasadami techniki tworzenia prawa.
  3. Nowelizacja statutu – powody nowelizacji, procedury, tekst ujednolicony statutu.
  4. Przykładowe uchwały w sprawie nowelizacji statutu.
  5. Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy poradni, dokumentacji, współpracy ze szkołami i innymi placówkami, zadań pracowników poradni innych istotnych rozwiązań.
  6. Omówienie przykładowych rozwiązań dotyczących regulaminu poradni.
  7. Wymiana doświadczeń dotycząca statutu placówki.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy poradni, liderzy zespołów ds. nowelizacji statutu.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00 – 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.