Instrukcja kancelaryjna, instrukcja w sprawie organizacji składnicy akt, jednolity rzeczowy wykaz akt w jednostkach systemu oświaty.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w toku działalności jednostki systemu oświaty.
Podczas szkolenia zostaną omówione przykładowe wzory dokumentacji oraz procedura jej wdrożenia.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, a także wzór zarządzenia dyrektora wprowadzającego ww. dokumenty.
Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dot. klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w szkole i do niej napływającej.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wybrane zapisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, w tym dotyczące obowiązku wdrożenia wewnętrznych przepisów kancelaryjnych.
  2. Wybrane zapisy rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
  3. Systemy kancelaryjne.
  4. Zasady dotyczące przyjmowania i wysyłania korespondencji, załatwianie spraw – zawartość merytoryczna instrukcji kancelaryjnej.
  5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: ok. 2 godz.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, gotowe opracowane materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.