Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji szkolnej, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej - instrukcja kancelaryjna, instrukcja w sprawie organizacji składnicy akt, jednolity rzeczowy wykaz akt w jednostkach systemu oświaty.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w toku działalności jednostki systemu oświaty.
Podczas szkolenia zostaną omówione przykładowe wzory dokumentacji oraz procedura jej wdrożenia.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, a także wzór zarządzenia dyrektora wprowadzającego ww. dokumenty.
Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dot. klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w szkole i do niej napływającej oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wybrane zapisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, w tym dotyczące obowiązku wdrożenia wewnętrznych przepisów kancelaryjnych
  2. Wybrane zapisy rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  3. Systemy kancelaryjne
  4. Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej
  5. Zasady dotyczące przyjmowania i wysyłania korespondencji
  6. Załatwianie spraw
  7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  8. Wzory dokumentów – omówienie na przykładach

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podczas szkoleń online materiały są dostępne w wersji elektronicznej. Dyrektorzy skorzystają
z licznych, gotowych dokumentów.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.