Innowacje i eksperymenty oraz projekty edukacyjne w pracy nauczycieli przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Przepisy prawa oświatowego nakładają obowiązek tworzenia przez szkoły i placówki warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów (art. 44 ust. 1 pkt 3).
   Działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły/placówki, a poprzez zniesienie wymogów formalnych, warunkujących według obecnie obowiązujących przepisów, realizację planowanej innowacji, wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli
   Te nowe zadania zawarte w prawie oświatowym nakładają na dyrektora i nauczycieli obowiązek pracy w sposób odkrywczy, prekursorski, pionierski, sugerują odejście od stereotypów, wprowadzenie działań twórczych, których wdrożenie nie zostało przewidziane w istniejącym systemie edukacji ale jest uregulowane w obowiązujących przepisach prawa oświatowego.
   Podczas szkolenia omówimy jak zbudować program innowacyjny, podamy, jakie są rodzaje innowacji i sposoby ich wdrażania. Pokażemy też przykłady nowatorskich rozwiązań w pracy nauczycieli oraz przykłady dobrych praktyk. Zwrócimy uwagę na możliwości upowszechniania czy publikowania tych rozwiązań.
   Przybliżymy pojęcie eksperymentu pedagogicznego i sposoby jego realizacji. Podamy też kompendium wiedzy dotyczące projektu edukacyjnego, niezbędnego w pracy nauczycieli, podczas realizacji podstawy programowej i innych zadań statutowych szkoły.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z innowacyjną i kreatywną pracą nauczycieli.
 2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa napisać program innowacyjny, zaplanować jego realizację.
 3. Uczestnik pozna sposoby upowszechniania przykładów dobrych praktyk, ocenę efektów realizacji programów innowacyjnych.
 4. Uczestnik wie, na czym polega eksperyment pedagogiczny i potrafi zaplanować jego realizację.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego.
 2. Działalność innowacyjna integralnym elementem pracy szkoły.
 3. Rodzaje innowacji, szczegółowe omówienie, przykłady.
 4. Zmiany w przepisach prawa w zakresie wprowadzania innowacji i eksperymentu.
 5. Etapy tworzenia innowacji i eksperymentu.
 6. Przykłady innowacji i eksperymentów realizowanych w szkołach/przedszkolach.
 7. Przykłady dobrych praktyk, tworzenie i modyfikacja programów.
 8. Warsztaty – tworzenie programów innowacyjnych.
 9. Eksperyment pedagogiczny – ogólne zasady realizacji.
 10. Wymiana doświadczeń, dyskusja

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.