EDYCJA WRZEŚNIOWA:
Organizacja pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/22.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/22 . Zrobimy wszystko, aby uczniowie i nauczyciele czuli się bezpiecznie, zadbamy o prawidłowe relacje, dobrostan uczniów, wprowadzimy szereg rozwiązań i ułatwień, aby szkoła stała się znowu miejscem bezpiecznym, przyjaznym. Postawimy na wsparcie uczniów , nauczycieli i rodziców. Zaplanowanym działaniom będą przyświecać wymienione cele. W realizacji tych zadań Dyrektorzy będą potrzebowali wsparcia.
   Nie pozostaniecie Państwo sami. Zrobimy wszystko, aby podczas spotkania przedstawić gotowe plany nadzoru, nowe rozwiązania do programu wychowawczo-profilaktycznego, wskazówki do zaplanowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zaproponujemy niezbędne rozwiązania w planie pracy szkoły i planach zespołów nauczycielskich. Przedstawimy obowiązujące i projektowane zmiany w prawie oświatowym. Pokażmy też jak zaplanować wrześniowe zebranie z radą pedagogiczną i pokierować pracą szkoły tak, aby jej funkcjonowanie było gwarancją spokojnej i bezstresowej pracy w całym roku szkolnym 2021/22.

Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia:

 • Pomoc i wsparcie dyrektorowi i nauczycielom w zaplanowaniu pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2021/22.

Uczestnicy szkolenia:

 • Poznają zmiany w przepisach prawa oświatowego i będą wiedzieli jakie rozwiązania wprowadzić w pracy szkoły.
 • Potrafią opracować plan nadzoru, dostosowując go do specyfiki placówki.
 • Prawidłowo zbudują program wychowawczo-profilaktyczny i dokonają modyfikacji innych dokumentów wewnątrzszkolnych.
 • Przestawią w sposób ciekawy i nowatorski realizację zadań w planie pracy szkoły i innych dokumentach.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowe akty prawne regulujące pracę szkoły – analiza i omówienie.
 2. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa i kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 3. Nowa budowa planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem zmian – przykładowe opracowanie.
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny- znaczenie diagnozy przy ustalaniu zadań.
 5. Zaplanowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania nauczycieli i specjalistów.
 6. Organizacja doskonalenia zawodowego- propozycje, formy wsparcia.
 7. Nowelizacja dokumentacji szkolnej- statutu, regulaminów procedur.
 8. Planowanie pracy szkoły – kalendarz roku szkolnego 2021/22 , propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, plan pracy szkoły, plany pracy zespołów, szkolny zestaw programów nauczania.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie wrześniowego zebrania rady pedagogicznej, porządek zebrania.
 10. Awans zawodowy – rozpoczęcie stażu, niezbędna dokumentacja.
 11. Omówienie zadań organizacyjnych niezbędnych w nowym roku szkolnym.
 12. Podsumowanie, wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kurs.