Dokumentacja pracy szkoły i nauczycieli w oparciu o aktualne przepisy prawa. Praktyczne wskazówki.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Szkoła to instytucja mająca określone cele i zadania, pracująca w oparciu o konkretne przepisy prawne, podlegająca kontroli konkretnych organów państwowych. Pracę szkoły jako instytucji regulują akty prawne w postaci ustaw i rozporządzeń oraz dokumenty prawa wewnątrzszkolnego. Dotyczą one zarówno funkcjonowania szkoły, jak i pracy nauczycieli. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele znali aktualne przepisy prawa i wiedzieli, jakiego rodzaju zapisy w nich występują oraz jaką dokumentację należy w oparciu o nie prowadzić.
   Podczas szkolenia zapoznamy radę pedagogiczną z nowymi, projektowanymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przypomnimy i omówimy obowiązujące zadania i niezbędną dokumentację wynikająca z tych przepisów. Podamy przykładowe wzory dokumentów i omówimy procedury z nich wynikające. Szczególną uwagę zwrócimy na wszechstronny rozwój ucznia, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obiektywność i rzetelność oraz przestrzeganie przepisów prawa wewnątrzszkolnego w ocenianiu uczniów. Zwrócimy uwagę na zadania wychowawcze wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego a także na prawidłowość w prowadzeniu dokumentacji.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego.
 2. Pozna niezbędną dokumentację pracy szkoły i wynikające z nich zadania do realizacji.
 3. Uczestnik będzie wiedział jaką dokumentację należy przygotować w związku z pracą zespołów nauczycielskich i zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Słuchacz uporządkuje swoją wiedzę na temat zasad oceniania zgodnych z przepisami prawa i wewnątrzszkolnymi procedurami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany w prawie oświatowym – w ustawie Karta Nauczyciela i Prawo oświatowe .
 2. Nowe akty prawne – omówienie zmian w rozporządzeniach –zadania szkoły i nauczycieli.
 3. Zmiana w zakresie wymagań oraz kierunki polityki oświatowej państwa – realizacja zadań.
 4. Plan pracy szkoły i plany pracy zespołów nauczycielskich.
 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej zadania nauczycieli i specjalistów.
 6. Program wychowawczo-profilaktyczny – główne zadania.
 7. Ocenianie – dostosowanie wymagań, prawa ucznia.
 8. Dokumentacja nauczyciela i wychowawcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.