Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku. Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu. Praktyczne wskazówki i gotowe wzory.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia zostaną omówione przykładowe sprawozdania z planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian wynikających z pracy zdalnej, wzory dokumentów, przebieg postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.

OPIS TEMATU:

   Niektórzy nauczyciele kończą awanse zawodowe z dniem 31 maja. Część z nich będzie nadal kontynuować staż. Ci, którzy kończą awanse powinni w sposób zgodny z przepisami prawa napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opisać zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym i trybie online, przedstawić realizację zadań podczas trójmodułowego wariantu funkcjonowania szkoły. Pamiętać o terminach i procedurach związanych z zakończeniem stażu. Zgromadzić właściwe dokumenty. Przygotować się do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.
   Podczas szkolenia spróbujemy przedstawić Państwu propozycje ciekawych rozwiązań pokazujących pełną realizację zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.
   Zapraszamy na spotkanie, postaramy się pomóc, zachęcamy do dyskusji na czacie…..

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz pozna przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego, w tym sytuacje szczególne w awansie zawodowym.
 2. Będzie wiedział jak realizować wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego w trybie zdalnym i stacjonarnym.
 3. Potrafi poprawnie napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
 4. Będzie wiedział jakie dokumenty formalne przygotować do postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu i jak się do tego postepowania przygotować.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Awans zawodowy w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu MEN – szczegółowe omówienie.
 2. Złożenie wniosków przez nauczycieli – analiza przypadków szczególnych w awansie zawodowym .
 3. Rola i zdania opiekuna stażu – zasady współpracy z nauczycielem stażystą i kontraktowym.
 4. Omówienie wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego:
  1) nauczyciela kontraktowego;
  2) nauczyciela mianowanego;
  3) nauczyciela dyplomowanego;
 5. Propozycje przykładowych działań w celu realizacji wymagań w trybie stacjonarnym i zdalnym, sposoby dokumentowania.
 6. Analiza przykładowych planów rozwoju – konieczność wprowadzenia zmian.
 7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju – omówienie kilku propozycji opracowania.
 8. Dokumenty formalne do postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
 9. Jak przygotować się do egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej – praktyczne wskazówki.
 10. Akceptacja komisji, przeszeregowanie płacowe nauczycieli.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele szkół, przedszkoli i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie. Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.