Jak przygotować się do oceny pracy i zrealizować zadania wynikające z awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa. Praktyczne wskazówki.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Ocena pracy nauczyciela jest szczególnym rodzajem opisu jego pracy w ściśle określonym czasie (doprecyzowanym okresie funkcjonowania zawodowego), na określonym stanowisku i w określonej placówce. Aby przygotować się do tej oceny warto przeanalizować zapisy wynikające z ustawy Karty Nauczyciela i rozporządzenia o ocenie pracy. Zastanowić się co jest mocną stroną pracy nauczyciela, a które obszary wymagają doskonalenia. Ogólne kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 KN oraz w art. 5 ustawy Prawo oświatowe i obejmują wszystkie obszary działalności szkoły.
   Podczas szkolenia spróbujemy szczegółowo przeanalizować zadania nauczycieli wynikające z ww. przepisów, pomożemy ustalić co dyrektor szkoły/przedszkola bierze pod uwagę dokonując oceny pracy, podamy wzory różnych pism związanych z oceną pracy.
   Z nauczycielami realizującymi awans zawodowy omówimy powinności i wymagania konieczne do pełnej realizacji zadań planu rozwoju zawodowego. Podpowiemy jak napisać sprawozdanie z realizacji planu i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy.
 2. Słuchacz potrafi przygotować plan rozwoju zawodowego zgodnie przepisami prawa.
 3. Uczestnik potrafi przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu.
 4. Uczestnik będzie wiedział, w jaki sposób powinien realizować zadania, aby osiągnąć wysoką jakość w każdym obszarze i otrzymać wyróżniającą ocenę pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela.
 2. Analiza zadań dotyczących awansu zawodowego na podstawie rozporządzenia o awansie zawodowym z 26 lipca 2018 oraz zmian z 23 sierpnia 2019 r.
 3. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z nowego rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2019 r. 
 4. Ważne terminy i zasady dotyczące zasięgania opinii o pracy nauczyciela.
 5. Wzory pism i druków związanych z awansem zawodowym i oceną pracy.
 6. Omówienie przykładowych arkuszy samooceny pracy nauczyciela.
 7. Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego.
 8. Etapy realizacji innowacji i eksperymentu.
 9. Przykłady innowacji w przedszkolach i szkołach.
 10. Tworzenie programów innowacyjnych zgodnie podanym wzorem i przykładami.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.