Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 - arkusz organizacji szkoły/placówki oświatowej; ruch kadrowy w oświacie.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Arkusz organizacji stanowi jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły, przedszkola, placówki. Jest opracowywany na dany rok szkolny i w swojej treści zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów
w danej szkole, liczby godzin zajęć oraz przydział tych godzin poszczególnym nauczycielom.
Szkolenie pozwoli Państwu profesjonalnie przygotować arkusz w oparciu o poznane podczas szkolenia aktualne przepisy prawne dotyczące organizacji roku szkolnego 2021/2022.
Po szkoleniu będziecie Państwo mogli podejmować decyzje kadrowe związane z organizacją nowego roku szkolnego, a wynikające ze zmienionych przepisów ustawy Karta Nauczyciela.
Poznacie Państwo przykładowe rozwiązania stosowane przez organy prowadzące w celu realizacji lokalnej polityki oświatowej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem opracowania arkusza organizacji szkoły.

Po szkoleniu:

 1. Uczestnik będzie znał aktualne podstawy prawne tworzenia arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2021/22.
 2. Potrafi dokonać sprawdzenia zawartości i poprawności arkusza organizacji oraz szkolnych planów nauczania przedstawionych przez dyrektora szkoły.
 3. Będzie wiedział, jak dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej nauczyciela, związanej z ruchem kadrowym w szkole.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem różnych szkolnych planów nauczania:
 • Podstawy prawne;
 • Zawartość arkusza organizacji szkoły/placówki; wpływ organu prowadzącego
 • Nadzór nad kwalifikacjami nauczycieli;
 • Budowa szkolnych planów nauczania na poszczególne etapy kształcenia w oparciu o ramowe plany określone przez MEN;
 • Tworzenie rozkładów zajęć szkolnych w szkole;
 • Uprawnienia rady pedagogicznej i związków zawodowych na etapie tworzenia arkusza organizacji szkoły/placówki;
 • Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Zajęcia dodatkowe w arkuszu organizacji;
 1. Formy zatrudniania pracowników pedagogicznych:
 • Zatrudnianie w oparciu o zapisy Karty Nauczyciela,
 • Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z kodeksu pracy
 • Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z ustawy o systemie oświaty,
 1. Zmiany stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Kartą Nauczyciela.
 • Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole,
 • Przeniesienie na własną prośbę; Przeniesienie z urzędu za zgodą nauczyciela,
 • Przeniesienie z urzędu bez zgody nauczyciela,
 • Przeniesienie w stan nieczynny (art.20 KN).
 • Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania,
 • Uzupełnienie etatu w innej szkole,
 • Zgody na dodatkowe zatrudnianie;
 • Przydzielanie godzin ponadwymiarowych;
 1. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony i poprzez mianowanie.
 2. Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia (ograniczenia zatrudnienia) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego:
 • Rodzaje kryteriów,
 • Kolejność stosowania
 1. Przykłady dokumentów i rozwiązań:
 • Nowe szkolne plany nauczania
 • Dokumenty kadrowe

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, wicedyrektorów, sekretarzy szkół/przedszkoli/placówek oświatowych.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.