Aktualizacja dokumentacji pracy szkoły w oparciu o bieżące przepisy prawa oświatowego.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Dokumenty, niezbędne w pracy dyrektora szkoły/placówki takie jak: statut, program wychowawczo-profilaktyczny, dokumentacja nadzoru, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego a także plany pracy, uchwały, zarządzenia
czy decyzje administracyjne powinny być dostosowane do aktualnych przepisów prawa.
Powinny być też znane a ich treści realizowane przez wszystkich nauczycieli.
   Przepisy prawa pozwalają na pewną swobodę co do form tych dokumentów ale ściśle opierają się na treściach ustaw i rozporządzeń. Zadania zawarte w tych dokumentach powinny przyczyniać się podniesienia jakości pracy szkoły/placówki. Ważną rolę w tworzeniu niektórych dokumentów odgrywają nie tylko nauczyciele ale też rodzice.
   Podczas seminarium spróbujemy wskazać dyrektorom kilka rozwiązań dotyczących sposobu tworzenia i nowelizacji dokumentacji szkoły/placówki, omówimy przykłady, które będą przyczyniały się do osiągania wysokich efektów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz zapozna się z przepisami prawa regulującymi tworzenie dokumentów pracy szkoły.
 2. Uczestnik będzie wiedział, jak zgodnie ze schematem zbudować podstawowe dokumenty pracy szkoły, na co zwrócić szczególną uwagę, które zadania są niezbędne w dokumencie, a które można tylko zasygnalizować.
 3. Słuchacz potrafi dokonać nowelizacji już istniejących dokumentów w sytuacji zmian w przepisach prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie regulacji prawnych dotyczących dokumentów wewnątrzszkolnych.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny, budowa, realizacja zadań priorytetowych – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 3. Statut szkoły/placówki – jakie treści powinien zawierać oraz aktualne zapisy dotyczące zdalnego nauczania i oceniania.
 4. Nadzór pedagogiczny – omówienie narzędzi do dokumentowania nadzoru, sposoby wprowadzania zmian.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, realizacja zadań, dokumentacja wychowawców i specjalistów.
 6. System doradztwa zawodowego- zawartość programu, sposoby i formy realizacji zadań.
 7. Plany pracy organów pracy szkoły, zespołów nauczycielskich, specjalistów, istotne treści w nich zawarte.
 8. Zarządzenia dyrektora i uchwały organów kolegialnych szkoły – budowa, podstawy prawne, konieczność ich realizacji.
 9. Omówienie przykładowych decyzji administracyjnych dyrektora szkoły.
 10. Dyskusja dotycząca dokumentacji, wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, specjaliści, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.