Kierunek polityki oświatowej państwa 2022/2023. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom w szkole.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Jeden z głównych, długoterminowych kierunków polityki oświatowej państwa koncentruje się na wdrażaniu modelu edukacji dla wszystkich, umożliwiającej uczenie się uczniów z niepełnosprawnościami, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych. Wszyscy oni będą wymagali opieki i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego ze strony nauczycieli i specjalistów, jak również wzmacniania pozytywnego klimatu szkoły.

     Od września bieżącego roku obowiązywać będą nowe przepisy prawa oświatowego związane z powyższym zagadnieniem, min. wprowadzenie nowego stanowiska – pedagoga specjalnego, obowiązek zagwarantowania godzin dla niego i psychologa, nowe regulacje w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co ma zagwarantować zwiększenie dostępności i jakości udzielanego uczniom wsparcia.

     Podczas szkolenia przedstawione zostaną aktualne przepisy prawa oświatowego regulujące organizację udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, najistotniejsze symptomy trudności edukacyjnych, zaburzeń emocjonalno – społecznych dzieci i młodzieży, metody i sposoby rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, praktyczne wskazówki dotyczące dobrej organizacji udzielanego wsparcia, zasady współpracy wychowawców, nauczycieli, specjalistów i rodziców oraz sposoby indywidualizacji pracy na lekcjach. Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk, materiały edukacyjne.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  • poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących pomocy psychologiczno — pedagogicznej
  • uzyskanie umiejętności rozpoznawania najistotniejszych symptomów trudności i niepowodzeń edukacyjnych oraz zaburzeń emocjonalno – społecznych dzieci i młodzieży oraz rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów wymagających wsparcia
  • poznanie zadań na swoim stanowisku pracy związanych z udzielaniem wsparcia uczniom oraz zasad dobrej współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami
  • poszerzenie umiejętności w zakresie udzielania pomocy i wsparcia uczniowi z niepowodzeniami edukacyjnymi, z zaburzeniami emocjonalno – społecznymi, ze SPE.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
  2. Zadania i odpowiedzialność wychowawców, nauczycieli, specjalistów w zakresie udzielanego wsparcia uczniom.
  3. Rozpoznawanie symptomów trudności edukacyjnych, zaburzeń emocjonalno – społecznych oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów – metody
  4. Rekomendacje dla szkoły w zakresie podnoszenia dostępności i jakości wsparcia i pomocy udzielanej uczniom – planowanie, organizacja, przebieg, ocena efektywności i dokumentowanie.
  5. Zasady dobrej współpracy wychowawców, nauczycieli, specjalistów i rodziców w szkole w zakresie udzielanego wsparcia uczniom ze SPE.
  6. Sposoby indywidualizacji pracy na lekcjach – praktyczne wskazówki.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele szkół podstawowych i średnich, wychowawcy, specjaliści.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Close Menu
×
×

Koszyk