Przegląd i aktualizacja procedur kontroli zarządczej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i standardami kontroli zarządczej, kierownik jednostki budżetowej, którą jest także szkoła, po uprzednim wdrożeniu, dokonuje przeglądu i ewentualnej aktualizacji procedur wykonywania kontroli zarządczej.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się ze sposobami wykonywania zadań w zakresie sprawowania kontroli zarządczej w świetle ustawy i standardów Ministra Finansów. Zostanie omówiona dokumentacja kontroli zarządczej, która powinna znajdować się w szkole.
Podczas szkolenia zostaną omówione przykłady corocznego dokumentowania wykonywania kontroli zarządczej przez kierownika jednostki.
Uczestnicy szkolenia otrzymają również wzory procedur i regulaminów opisujących kontrolę zarządczą.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych procedur i dokumentów: arkuszy samooceny pracowników, arkusza samooceny sporządzanej przez kierownika jednostki, raportu z przeprowadzonej samooceny, arkuszy analizy ryzyk, także w kontekście ochrony danych osobowych. Uczestnik otrzyma również wzory zarządzeń dyrektora wprowadzających  ww. dokumenty.

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dot. sprawowania kontroli zarządczej.

 

 1. Podstawy prawne kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych.
 2. Standardy kontroli zarządczej.
 3. System kontroli zarządczej w szkole – regulamin kontroli zarządczej.
 4. Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja, analiza i ocena ryzyk, reakcja na ryzyka.
 5. Zasady etyki zawodowej.
 6. Procedury kontroli finansowej:
  a) procedura zaciągania zobowiązań
  b) inwentaryzacja składników majątkowych
 7. Procedury wydatkowania środków finansowych bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Procedury likwidacji zużytych i zbędnych elementów majątku ruchomego.
 9. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 10. Procedury ochrony danych osobowych.
 11. Samoocena kontroli zarządczej – samooceny pracownicze, samoocena kierownika jednostki.
 12. Spełnianie wymogów w zakresie kontroli zarządczej w kontekście oświadczenia o stanie kontroli zarządczej składanego organowi prowadzącemu.
 13. Omówienie wzorów proponowanych dokumentów dotyczących sprawowania kontroli zarządczej.
 14. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z niewykonywaniem lub niewłaściwym wykonywaniem obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.