Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 - klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Zakończenie I okresu to czas na klasyfikację śródroczną oraz podjęcie uchwały w sprawie tej klasyfikacji. To także czas na podęcie uchwały rady pedagogicznej w sprawie wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor dwa razy w roku szkolnym przedstawia wyniki i wnioski z nadzoru a członkowie rady pedagogicznej ustalają sposób realizacji tych wniosków i podejmują stosowną uchwałę.
   Podczas szkolenia przypomnimy Państwu jak w sposób sprawny i skuteczny przeprowadzić klasyfikację śródroczną, o czym pamiętać, aby postępować zgodnie z przepisami prawa, co uwzględnić podczas zebrania rady pedagogicznej, jak postępować w sytuacjach szczególnych, takich jak ocenianie lub jego brak w oddziałach przygotowawczych, czy ocenianie uczniów z orzeczeniem.
   Omówimy nowe formy nadzoru i sposób ich sprawowania, podamy przykładowe wnioski z nadzoru, zaproponujemy rekomendacje, ciekawe rozwiązania oraz wskażemy narzędzia do efektywnego podsumowania pracy szkoły w I półroczu roku szkolnego 2022/23.
   Udział w szkoleniu przyczyni się do określenia zadań i kierunków pracy nad sprawnym i kompleksowym podsumowaniem I okresu a przykładowe narzędzia ułatwią to zadanie.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz ugruntuje swoją wiedzę na temat zasad klasyfikacji śródrocznej i szczególnych rozwiązań w tym zakresie.
 2. Ugruntuje swoją wiedzę na temat nowych form nadzoru pedagogicznego i sposobu ich sprawowania.
 3. Potrafi opracować wyniki i wnioski z nadzoru oraz ustalić rekomendacje.
 4. Będzie wiedział, jak poprawnie zbudować uchwałę w sprawie klasyfikacji śródocznej i uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Klasyfikacja śródroczna – omówienie zasad oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Analiza przypadków szczególnych w ocenianiu: uczeń z Ukrainy w oddziale ogólnym i przygotowawczym, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, klasyfikacja w szkołach dla dorosłych, uczeń a nauczanie indywidualne i inne.
 3. Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej- ustalenie niezbędnej dokumentacji przygotowywanej przez nauczycieli.
 4. Realizacja zadań zespołów nauczycielskich – ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, modyfikacja działań zawartych w IPE – cie.
 5. Porządek zebrania rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej, podjęcie uchwały.
 6. Ogólne wnioski dyrektora szkoły z pełnionego nadzoru pedagogicznego:
  1) nowych sposobów kontroli;
  2) wspomagania nauczycieli;
  3) obserwacji zajęć
 7. Informacja o działalności szkoły w różnych jej obszarach.
 8. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania podsumowującego pracę szkoły – przykładowe uchwały w sprawie realizacji wyników i wniosków z nadzoru.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkól i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.