Jak opracować sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2022/23 – zadania dyrektora i wicedyrektora.
Przykładowe wzory opracowań.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia zostaną omówione krok po kroku wnioski z nadzoru i rekomendacje. Wspólnie opracujemy sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2022/23.

OPIS TEMATU:

   Dyrektor, wicedyrektor i inni członkowie kadry kierowniczej są zobowiązani do realizacji zadań ujętych w planie nadzoru. Jeżeli pewnych zadań nie byliśmy w stanie zrealizować wprowadziliśmy zmiany i poinformowaliśmy o tym radę pedagogiczną.
   Podczas szkolenia przeanalizujemy z Państwem plan nadzoru, uwzględnimy wprowadzone zmiany, przedstawimy ciekawe wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.
   Podamy przykładowe sposoby opracowania sprawozdań z nadzoru. Wskażemy dyrektorowi, które zadania zapewnią wysoką jakość pracy szkoły a które wymagają doskonalenia. Jak zbudować uchwałę w sprawie ustalenia sposobu realizacji wniosków
z nadzoru dyrektora i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia wie, jak dokonać analizy zadań ujętych w planie nadzoru i ocenić ich realizację.
 2. Słuchacz potrafi sformułować wnioski z nadzoru i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.
 3. Uczestnik potrafi poprawnie opracować sprawozdanie z realizacji planu nadzoru za rok szkolny 2022/23.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Krótkie przypomnienie zadań dyrektora i kadry kierowniczej dotyczące realizacji planu nadzoru.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa – wnioski i rekomendacje.
 3. Kontrola przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole – ustalenie wniosków.
 4. Ocena efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły -wnioski i rekomendacje.
 5. Wnioski i rekomendacje dotyczące wspomagania nauczycieli.
 6. Obserwacje zajęć prowadzonych zdalnie i stacjonarnie – omówienie wniosków i ustalenie rekomendacji.
 7. Informacja o działalności szkoły – przedstawienie propozycji.
 8. Omówienie przykładowych sprawozdań z nadzoru pedagogicznego – nowe rozwiązania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.